Vendor assistance

Vendor assistance

Door de ogen van een koper

Vendor Assistance (VA) is een product dat SMART Transactions aanbiedt aan verkopers om vooraf door de ogen van een koper naar de verzamelde informatie te kijken. De werkzaamheden zijn vergelijkbaar met een due diligence onderzoek, alleen nu blijven de bevindingen achter gesloten deuren en krijgt de verkoper de kans met ons advies zaken te repareren voordat een koper daarmee wordt geconfronteerd.

Vooraf discussiepunten identificeren

Door alle belangrijke zaken te verzamelen en deze ook kritisch door de ogen van een koper te bekijken identificeren wij vooraf de problemen die eventueel tot discussie met een koper kunnen leiden. Verkoper kan dan besluiten om het proces van verkoop uit te stellen, specifieke kopers uit te sluiten in het proces of het probleem op te lossen.

Goed onderbouwde financiële cijfers opstellen

Vaak is een jaarrekening niet geschikt om aan kopers te verstrekken om op basis daarvan een bieding te doen. Wij ondersteunen u bij het opstellen van goed onderbouwde cijfers. Deze zijn speciaal opgesteld met onze kennis van het verkoopproces om hoogwaardige biedingen van de kopers te ontvangen. Een hoogwaardig bod is een bod met een zo hoog mogelijke prijs dat zo min mogelijk voorbehouden heeft doordat de informatie duidelijk is.

Normalisatie van de winst

U doet zich als verkoper erg tekort als de cijfers die u presenteert kosten bevatten die straks na de overname wegvallen. Wij adviseren u bij het corrigeren naar een niveau dat normaal is voor de onderneming. Denk daarbij aan het corrigeren van niet-zakelijke of bedrijfsvreemde kosten (privé-uitgaven en familiesalarissen), normaliseren van ongewone kostenniveaus (onderhoud, huur, management fee), incidentele baten en lasten (boekwinsten, afvloeiingsregeling).

Normaliseren van de balans

De balans moet worden genormaliseerd. Dat betekent dat stille reserves in onroerend goed zichtbaar gemaakt moeten worden. Incidentele investeringen worden geïdentificeerd en een normaal niveau van benodigde investeringen wordt bepaald. Overbodig kasgeld wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, de rekening courant verhouding met de directeur-grootaandeelhouder wordt opgeheven en louter fiscaal bedoelde voorzieningen worden teruggebracht. Daarnaast is het van belang dat u inzicht heeft in de hoogte van het normaal benodigde werkkapitaal en eventuele seizoensinvloeden.

Structurering van de transactie

Een belangrijke overweging kan zijn om het pand inclusief de activiteiten te verkopen of dit juist te splitsen en alleen de activiteiten te verkopen en het pand apart te verhuren aan de koper. Bij verschillende activiteiten kan worden overwogen om het bedrijf te splitsen en apart te verkopen.

Cijfers goed vergelijkbaar maken

We zien soms dat de cijfers van verschillende jaren niet goed te vergelijken zijn. Het komt vaak voor dat er door de onderneming die wordt verkocht in het verleden overnames zijn gedaan of juist delen zijn verkocht.

De cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening of in de managementrapportages zijn niet meer vergelijkbaar, omdat in het ene jaar het gekochte of verkochte bedrijf wel is opgenomen en in het andere jaar niet.

Kopers, en zeker financiële kopers, hebben een zogenaamde “like-for-like” analyse nodig waarin “appels met appels” worden vergeleken. Dus bij een koop worden de cijfers van de gekochte onderneming opgeteld bij de resultaten alsof ook voor de overname de onderneming al eigendom was. Bij een verkoop worden de cijfers van de verkochte onderneming eruit gehaald alsof deze nooit onderdeel is geweest.

Vendor Assistance geeft extra informatie

De bevindingen van de VA worden door ons vastgelegd in een rapport. Dit rapport geeft informatie die voor een koper van belang is bij een overname. Onder andere de positie van de onderneming ten opzichte van zijn klanten en leveranciers, de beschrijving van de belangrijkste activiteiten, een onderbouwing van de posten in de jaarrekening en de correcties om tot een normale balans en normale winst te komen. Deze informatie wordt gebruikt om de koper aanvullende zekerheid te geven die nodig is om een goede prijs te betalen en daarnaast redelijke garanties te vragen. Ook de due diligence zal daarna meer gefocust kunnen worden uitgevoerd door de koper.

Ondersteuning SMART Transactions

  • Raamafspraken met internationale aanbieders van datarooms en dus gunstige tarieven.
  • Opzetten van een logische structuur van de dataroom en vaststellen welke documenten nodig zijn voor de dataroom.
  • Beheer van dataroom (toegang geven, aanpassen, inhoudsopgave) in eigen hand.
  • Opvragen, bewaken van de ontvangst, het verzamelen en rangschikken van de documenten die van belang zijn voor de dataroom.
  • Het kritisch nakijken van alle documenten die in de dataroom worden opgenomen.
  • U terugkoppeling geven op het moment dat informatie moet worden aangepast.
  • Analyseren documenten vanuit de ogen van een koper en u adviseren hoe hiermee om te gaan in het verkoopproces.
  • Opstellen cijferset waarin de historische cijfers worden gepresenteerd, de cijfers vergelijkbaar zijn en waar de correcties om genormaliseerde cijfers te krijgen transparant worden weergegeven.
  • Het VA-rapport kan als informatie worden verstrekt aan potentiële kopers die op basis daarvan goed geïnformeerd een bod kunnen doen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening bij het uitvoeren van een vendor assistance?
Neem dan een vrijblijvend CONTACT op met ons.