Vendor due diligence

Vendor due diligence

Vendor due diligence geeft koper zekerheid en versnelt het proces

Vendor due diligence (“VDD”) is een product dat SMART Transactions aanbiedt aan verkopers en dat uiteindelijk gebruikt wordt door kopers. Dit product is het meest uitgebreid wat betreft de voorbereiding voor een verkoop. SMART Transactions voert vooraf een due diligence uit. Het rapport dat hierbij wordt geschreven wordt vervolgens aan kopers verstrekt en is van een dusdanige kwaliteit dat kopers hierop vertrouwen en zelf geen of alleen maar een beperkt due diligence onderzoek uitvoeren. Dit wordt toegepast bij een gecontroleerde veiling waar meerdere kopers worden gevraagd een bod uit te brengen. Maar wordt ook gebruikt wanneer de kosten van de due diligence een belemmering zouden kunnen zijn voor een koper om tijd en energie te besteden aan een overname. Dit zien wij voornamelijk wanneer de due diligence vanwege de omvang of de complexiteit (activiteiten in het buitenland, meerdere uiteenlopende activiteiten, meerdere afzetmarkten, et cetera) veel kosten met zich meebrengt. Er ligt dan een due diligence rapport wat een duidelijke uitleg en onderbouwing geeft van die factoren die voor de koper van belang zijn en waar de koper op kan vertrouwen.

Due diligence door koper overbodig maken

Het doel van een vendor due diligence is te voorkomen dat een koper zelf een due diligence moet doen en dus kosten maakt. Ook voorkomt een VDD dat bij meerdere kopers de leiding overstelpt wordt met vragen en niet meer toekomt aan de normale dagelijkse werkzaamheden. De kosten worden door de verkoper gedragen. Daardoor is de investering voor een koper om mee te doen aan een biedingsproces lager. Dit bevordert de concurrentie wat weer positief is voor het behalen van een zo goed mogelijke prijs en goede condities voor de verkoper.

Bij het vaststellen van de reikwijdte van de vendor due diligence moet rekening worden gehouden met de kennis van de koper. Als ook financiële kopers geïnteresseerd zullen zijn moet het VDD-rapport uitgebreider zijn dan wanneer alleen strategische kopers (concurrenten, klanten of leveranciers) geïnteresseerd zullen zijn. Bij financiële kopers zal namelijk moeten worden uitgelegd hoe de markt in elkaar zit en hoe het bedrijf daar zijn positie heeft. Ook dient uitgelegd te worden hoe de operationele processen zijn ingericht, zodat een financiële koper dit ook kan begrijpen. Een strategische koper zal hier minder behoefte aan hebben, omdat deze dat zelf wel weet. Als vooraf niet bekend is wie een koper zou kunnen zijn is het goed om uit te gaan van een financiële koper en de VDD breed uit te voeren.

Gebruikers van een VDD rapport

Diepgang

Zoals al gemeld is het doel van de VDD om de koper het vertrouwen te geven en op basis daarvan de transactie te kunnen doen. Dat betekent dat feitelijk alle belangrijke onderwerpen moeten worden onderzocht bij de VDD. Dit is een belangrijk verschil met een Vendor Assistance onderzoek wat meer pragmatisch kan zijn en bepaalde onderwerpen kan negeren. Het negeren van onderwerpen bij een VDD leidt tot een onvolledig rapport en dus bezwaren bij de koper om te kunnen vertrouwen op het VDD-rapport.

Ondersteuning SMART Transactions

  • Gebruik van onze raamafspraken met internationale aanbieders van datarooms en dus gunstige tarieven.
  • Wij zetten een logische structuur van de dataroom op en stellen vast welke documenten nodig zijn voor de dataroom.
  • Beheer van dataroom (toegang geven, aanpassen, inhoudsopgave) in eigen hand.
  • Opvragen, bewaken van ontvangst en rangschikken van de documenten die van belang zijn voor de dataroom.
  • Analyse van informatie en bevindingen vastleggen in rapport.
  • Feitelijke afstemming juistheid en volledigheid van bevindingen.
  • Beschikbaar stellen van rapport aan kopers.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening bij het uitvoeren van een vendor due diligence?
Neem dan een vrijblijvend CONTACT op met ons.