management buy-in

Een vliegende start als ondernemer. Wij ondersteunen MBI-kandidaten bij het realiseren van hun wens.

U heeft een jarenlange ervaring als manager bij een bedrijf van een ander. Het is voor u een wens om als ondernemer aan de slag te gaan. In plaats van om helemaal opnieuw te beginnen kiest u bij een management buy-in voor het overnemen van een bestaand bedrijf.

Hoe een bedrijf vinden?

Alles moet kloppen bij een succesvolle management buy-in. U moet passen bij het bedrijf. En er moet overeenstemming worden bereikt met de verkoper over de prijs en de voorwaarden. Dat vergt een zoektocht en een delicaat kennismakings- en onderhandelingsproces. Met ons netwerk kunnen wij u helpen bij de zoektocht naar het bedrijf dat bij u past. Onze ervaring zorgt ervoor dat dit kennismakings- en onderhandelingsproces zo soepel mogelijk verloopt.

Een goede overeenkomst sluiten

Het is van groot belang om een goede overeenkomst te sluiten. Dat betekent dat u een eerlijke prijs wilt betalen en tot evenwichtige voorwaarden wilt komen. Wij helpen u bij het bepalen van de waarde van het bedrijf. Ook ondersteunen wij u bij het opstellen van een overeenkomst met voorwaarden die evenwichtig en marktconform zijn.

Financiering

Het is normaal dat u als management buy-in kandidaat zelf onvoldoende geld heeft. Daarom heeft u financiering nodig. Wij ondersteunen u bij het vinden van financiering en adviseren bij het krijgen van marktconforme tarieven en voorwaarden.  

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Bent u geïnteresseerd en wilt u een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met ons op.
Wij informeren u graag vrijblijvend over onze aanpak.

Een due diligence is een specialisme dat wij beheersen

Een due diligence is een specialisme dat wij beheersen

De ervaren specialisten van SMART Transactions helpen u om een glashelder inzicht te krijgen.

Nadat u de intentieverklaring met de verkoper heeft getekend krijgt u vaak in een speciaal ingerichte dataroom toegang tot uitgebreide informatie om due diligence te doen.

Onderzoeksplicht

Over het algemeen kunt u van de verkoper geen schadevergoeding eisen voor zaken die u zou hebben geweten als u uw onderzoek had gedaan. De informatie in de dataroom is bedoeld om u in staat te stellen dit onderzoek uit te voeren. Het is belangrijk om na te gaan of de informatie, die u heeft ontvangen om tot de prijs te komen die in de intentieverklaring staat, betrouwbaar is. Dit heeft veel facetten die moeten worden onderzocht. Zoals bijvoorbeeld:
– bevatten de gepresenteerde resultaten eenmalige baten, of foutief toegerekende kosten
– is er afhankelijkheid van een leverancier of klant
– zijn er seizoensinvloeden met als gevolg pieken in het werkkapitaal, et cetera.

Daarnaast moet u als koper onderzoeken of er zaken zijn waar u als koper in de toekomst last van kunt hebben en waarvoor u garanties en vrijwaringen van de verkoper wilt ontvangen. De onzekerheid over de uitkomst van lopende rechtszaken is een goed voorbeeld. Ook het pensioen is bijna altijd een belangrijk item om te onderzoeken. Hier kunnen namelijk veel verplichtingen worden overgedragen als dit niet goed geregeld is. Soms is de verkoper zich ook niet bewust van de risico’s die hij loopt.

Deze uitgebreide informatie moet in korte tijd worden geanalyseerd om een goed begrip te krijgen van de onderneming die wordt overgenomen.

Er is veel evaring en expertise nodig om door de bomen het bos te blijven zien.

Zo’n dataroom bevat vaak enkele honderden afzonderlijke documenten, die elk financiële, fiscale en/of juridische implicaties hebben. Het is dan ook een uitdaging om van alle details kennis te nemen en toch het overzicht te behouden.

De ervaren consultants binnen ons netwerk voeren al meer dan 25 jaar due diligence onderzoeken uit. De teams werken vaak al meer dan 10 jaar samen en de lijnen zijn erg kort.

Eén aanspreekpunt

Desgewenst zorgen wij voor een projectmanager die het werk voor u overziet, u op de hoogte houdt en waar nodig, in overleg met u, bijstuurt.

Deze projectmanager is dan voor u het enige aanspreekpunt voor de financiële, fiscale en juridische due diligence. Op deze manier nemen we u veel werk uit handen en bewaken we de voortgang van de werkzaamheden.

De bevindingen van het due diligence onderzoek worden samengevat in eenduidige conclusies met aanbevelingen waarbij hoofd- en bijzaken worden onderscheiden.

Afronding

Op basis van de resultaten zullen we u actief ondersteunen bij het afronden van de onderhandelingen met de verkoper over prijs en voorwaarden. En wij zorgen ervoor dat de nodige garanties en vrijwaringen worden opgenomen in het definitieve koop- en verkoopcontract.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.
Wij informeren u graag vrijblijvend over onze aanpak.

Ondersteuning CFO bij een overname

Ondersteuning bij overnames

Wij helpen u de kans te grijpen wanneer die zich voordoet

Wij helpen u een overname te realiseren ook in tijden dat u het eigenlijk te druk heeft.

Overname is veel werk

Bij een overname moet een koper veel werkzaamheden uitvoeren. Veel van deze werkzaamheden komen op het bordje van de financieel directeur (verder CFO) terecht. Dit terwijl de CFO vaak toch al een overvolle agenda heeft. Ook kunnen er meerdere overnametrajecten naast elkaar lopen waardoor de druk verder oploopt.

Projectmatig werk

Een overname is projectmatig werk dat voor een groot deel los staat van de dagelijkse activiteiten van een onderneming. Een extern specialist die zich snel kan inleven kan de daarbij uit te voeren werkzaamheden prima, geheel of gedeeltelijk, overnemen in samenwerking met de CFO. De specialist functioneert dan als projectleider. Daar waar nodig werkt hij samen met de vertegenwoordigers van de overige afdelingen van uw onderneming om ook daar de realisatie van de doelstellingen van de overname te bewaken. Zo verkrijgt u een totaal beeld op basis waarvan beslissingen kunnen worden genomen.

Ook het door ons uitvoeren van de due diligence, fiscale structurering en juridische werkzaamheden die nodig zijn behoren tot de mogelijkheden. 

Veranderende markt

Na enkele jaren waar de verkopers de kopers voor het uitzoeken hadden en er een tekort was aan bedrijven die aangeboden werden, is de markt aan het veranderen. Er komen, al dan niet gedwongen door financiële problemen als gevolg van de coronacrisis, meer bedrijven op de markt. Kopers krijgen weer meer aanbod en er is meer keus.

Kans grijpen

Er komen nu bedrijven op de markt die prima bij uw bedrijf passen en die het mogelijk maken een strategische stap voorwaarts te maken. Deze kansen wilt u niet voorbij laten gaan omdat u het te druk heeft met uw dagelijkse beslommeringen.

Snel inleven

Onze adviseurs hebben kennis van veel bedrijfssectoren, gaan analytisch te werk en zijn specialist bij het realiseren van overnames. Daardoor zijn zij snel inzetbaar. Zij nemen de CFO werk uit handen zonder dat de CFO de controle verliest. Dit doen wij  door het maken van goede afspraken over de tussentijdse communicatie tijdens de verschillende fases van het overnameproces. De CFO kan de benodigde werkzaamheden delegeren aan ons en blijft toch volledig in control bij de overname.

Op maat gemaakte begeleiding

Afhankelijk van uw wensen kunnen wij deze ondersteuning bieden vanaf het begin bij de aftastende gesprekken, of zelfs daarvoor al bij het zoeken naar een geschikte overnamekandidaat, tot aan de overdracht van de aandelen bij de notaris. En ook daarna bij de eerste 100 dagen na de integratie binnen uw onderneming kunnen wij u blijven ondersteunen zodat de strategische doelstellingen van de overname ook worden bewaakt en de balans en winst-en-verliesrekening worden geconsolideerd.

SMART Transactions ondersteunt u bij een overname.

Heeft u interesse in een vrijblijvend oriëntatiegesprek? Neem CONTACT met ons op.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Quickscan bij overname

Quickscan bij overname

Snel inzicht bij beoordeling van investeringsverzoek

Kans of onwelkome afleiding

U wordt waarschijnlijk net als veel andere bedrijven overspoeld met aanvragen om te investeren in bedrijven die het vanwege de crisis moeilijk hebben. Dit kan een buitenkans zijn omdat vaak tegen een relatief lage investering groei gerealiseerd kan worden.

Inzicht

Het is dan voor u als koper belangrijk om snel vast te stellen of er sprake is van een structureel gezond bedrijf. U wilt uw kostbare tijd immers niet verliezen met zaken die u niet verder brengen.

Scherpe analyse op hoofdzaken

Wij helpen u om dit inzicht, of er sprake is van een structureel gezond bedrijf of niet, snel te verkrijgen met onze Quickscan. Bij deze Quickscan gebruiken wij de technieken die wij ook toepassen bij onze beproefde due diligencepraktijk. Echter bij de Quickscan richten wij ons op de hoofdlijnen om zo binnen een aantal dagen inzicht te geven.

Onderbouwing beslissing

Daarmee verkrijgt u een onderbouwd advies om een beslissing te nemen of, en tegen welke voorwaarden, u verder ingaat op een investeringsverzoek of dat u na deze Quickscan afhaakt.

SMART Transactions ondersteunt u bij het maken van een Quickscan.

Heeft u interesse in een vrijblijvend oriëntatiegesprek? Neem CONTACT met ons op.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Hoe bepaal je de koopprijs van een bedrijf

Hoe wordt de prijs van een bedrijf bepaald?

In de praktijk zijn er allerlei methodes om de prijs van een bedrijf te bepalen. Sommige zijn gebaseerd op vuistregels en sommige zijn ook wetenschappelijk onderbouwd. Een artikel zoals dit leent zich niet voor een technische behandeling. Daar zijn veel goede boeken over geschreven en de praktijk is divers. Wij willen echter vanuit de praktijk enkele tips geven wanneer de waarde van een bedrijf wordt bepaald.

Om te beginnen willen we aangeven dat de waarde van een bedrijf niet gelijk is aan de prijs die een koper ervoor wil betalen. Dit is vaak ook een kwestie van onderhandelen. Er is een tegengesteld belang. Een koper zal een zo laag mogelijk bedrag willen betalen en een verkoper zal een zo hoog mogelijk bedrag willen ontvangen.

Simpelweg is de prijs die een koper wil betalen opgebouwd uit drie componenten. Deze componenten zijn:

  • de waarde van het bedrijf zelf zoals bepaald door de koper
  • de synergievoordelen
  • de strategievoordelen

Deze hebben we hieronder uitgewerkt

Zelfstandige waarde van het bedrijf

Bij het behandelen van de waarde van een bedrijf is een waarschuwing op zijn plaats. De bepaling van de waarde is geen exacte wetenschap. Er zijn allerlei waarderingsmethoden zoals de intrinsieke waardemethode, de rentabiliteitswaarde methode en combinaties daarvan en ook de DCF-methode. Al deze methodes leiden tot een andere waarde. Zelfs wanneer uitgegaan wordt van dezelfde methode dan zijn er nog veel variabelen die anders kunnen worden beoordeeld en waardoor de waarde van het bedrijf sterk kan afwijken.

Alle methodes geven echter wel aan dat een koper liever € 1 nu wil bezitten dan de toezegging om deze over een jaar te ontvangen. Met andere woorden € 1 over een jaar heeft minder waarde dan € 1 nu. Hoeveel minder hangt af van het risico dat de koper denkt te lopen dat in de tussentijd die € 1 niet volledig wordt ontvangen en de gemiste opbrengst, omdat de koper de € 1 nu niet heeft. Bij waarderingen van ondernemingen noemen we dit de disconteringsfactor.

In de professionele markt is de waarde van een bedrijf platgezegd gebaseerd op de hoeveelheid geld die met de koop van de onderneming in de toekomst kan worden verkregen. Deze wordt contant gemaakt tegen de gekozen disconteringsfactor.

Er wordt dus voornamelijk naar de toekomst gekeken. Het is lastig om de toekomst te voorspellen. Soms wordt gemakshalve uitgegaan van de veronderstelling dat de toekomst gelijk zal zijn aan een gemiddelde van de afgelopen jaren. Dat lijkt redelijk, echter is risicovol. Namelijk er wordt daarmee verondersteld dat alle factoren die tot de betreffende uitkomsten hebben geleid ook in de toekomst gelijk zullen zijn. Denk daarbij aan de onderhoudskosten van het machinepark, afspraken met leveranciers en klanten, beschikbaarheid en kosten van personeel, mate van concurrentie, ontwikkelingen in de markt, etc. Waardering is daarom voornamelijk een kwestie van het uiteenrafelen van de variabelen die van belang zijn voor het bedrijf en een inschatting van risico’s.

Bij traditionele bedrijven in stabiele markten is het risico vaak kleiner en bij innoverende start-up bedrijven is het risico vaak het grootst.

Synergievoordeel

Met synergievoordelen die een koper denkt te behalen doelen wij op kostenbesparingen die het gevolg zijn van de koop.

Een voorbeeld is een bedrijf waar overcapaciteit is die geheel of gedeeltelijk wordt ingevuld als gevolg van de koop van een ander bedrijf. Het is eenvoudig te begrijpen dat de kostprijs van een product dat wordt geproduceerd op een machine die maar voor 50% benut wordt zal dalen als er door een koop van een andere onderneming twee keer zoveel geproduceerd gaat worden. De vaste kosten kunnen dan namelijk worden verdeeld over meerdere producten en alleen de variabele kosten zullen stijgen. Het synergievoordeel is het verschil in dekking van de vaste kosten dat ontstaat door de hogere productie en ook de daling van de variabele kosten doordat de koper betere inkoopcondities kan bedingen bij zijn leveranciers door de stijging van de productie.

Echter, overcapaciteit betreft niet alleen machines die voor 50% worden benut. Er zijn ook bedrijven die een grote holding hebben opgetuigd met allerlei ondersteunende diensten die nodig zijn om de leiding te kunnen geven aan de bedrijfsactiviteiten. Vaak is daar capaciteit beschikbaar die benut kan worden om leiding te geven aan meer bedrijven of bedrijfsactiviteiten. Maar dit geldt ook voor ondernemingen die inkopers, vertegenwoordigers of vestigingen hebben die kunnen worden gecombineerd waardoor kosten worden bespaard. De koper zal waarschijnlijk een extra premie willen betalen voor de synergievoordelen die hij kan behalen boven op de prijs die hij anders zou willen betalen als deze synergievoordelen er niet zouden zijn.

Strategievoordelen

Onder strategievoordelen die een koper denkt te behalen als koper van het bedrijf verstaan we een versnelling, het wegnemen van een risico of het behalen van een strategische doelstelling van de koper.

Een goed voorbeeld is het buitenlandse bedrijf dat in Nederland een vestiging wil hebben, omdat deze daar verkoopkansen ziet. Het buitenlandse bedrijf kan overwegen om zelf een bedrijf op te richten en de juiste werknemers te zoeken die de vertegenwoordiging kunnen verzorgen. Het bedrijf kan er ook voor kiezen om een ander bedrijf dat actief is in dezelfde branche over te nemen in Nederland. Vaak beschikt het Nederlandse bedrijf al over bekwame werknemers en daarnaast over een netwerk om producten te verkopen. Deze buitenlandse koper zal waarschijnlijk een strategische premie betalen boven op de prijs die hij anders zou willen betalen als deze strategievoordelen er niet zouden zijn.

Conclusie

Zoals aangegeven in de introductie is dit artikel bedoeld om de factoren te benoemen die van belang zijn bij een waardering van een bedrijf en het bepalen van de prijs die een koper zal willen betalen.

Voor een verkoper is het van belang dat deze het te verkopen bedrijf zelf goed kent en weet welke kopers extra zouden willen betalen voor de onderneming. Dit kunnen bedrijven zijn die een synergievoordeel kunnen behalen of die een strategische premie willen betalen. Mits voldoende gestimuleerd zullen deze kopers bereid zijn om een gedeelte van hun voordeel af te staan aan de verkoper door een hogere prijs te bieden dan de waarde van de onderneming.

We hebben uitgelegd dat de waardering van een onderneming voornamelijk neerkomt op een risico-inschatting. Voor een verkoper is het dus van belang om de te verkopen onderneming zo transparant mogelijk te presenteren en alle risico’s te onderbouwen. Ook de veronderstellingen die de verkoper hanteert bij de vooruitzichten van de toekomst dienen transparant te worden gepresenteerd. De verkoper kan dan de koper vragen hier al rekening mee te houden bij zijn bieding. Belangrijker nog voor het proces, de koper zal, wanneer de verkoper zich goed heeft voorbereid, gedurende het proces geen verrassingen meer hebben op basis waarvan hij moet overwegen de prijs te verlagen.

Meer weten?

Wilt u weten wat de waarde van uw bedrijf is of wilt u de waarde van een door u te kopen bedrijf laten bepalen? Neem CONTACT met ons op.