Hoe kunt u de waarde van uw bedrijf verhogen en ook meer geld beschikbaar hebben

Maatregelen voor het verhogen van de waarde van een bedrijf

Maatregelen om de waarde van een bedrijf te vergroten worden vaak over het hoofd gezien omdat ondernemers niet gewend zijn zo naar hun bedrijf te kijken. Ook als u niet van plan bent uw bedrijf te verkopen zorgen de maatregelen ervoor dat er meer geld beschikbaar is om leningen af te lossen, rente te betalen of dividend uit te keren.

6 belangrijke kernpunten

Wij ondersteunen u bij dit proces. Voor ons zijn er 6 belangrijke kernpunten waar we ons op richten.

1. Cash is King

Winst is een mening, geld is een feit. Voor een bedrijf dat waarde wil creëren is het belangrijk om de positieve cashflow te vergroten.

Dat betekent dat we de factoren in kaart brengen die de in- en uitstroom van geld bepalen. En we denken mee in hoeverre we dit kunnen optimaliseren.

2. Teaminspanning

We betrekken alle sleutelfiguren van andere afdelingen erbij om een zo breed mogelijk draagvlak voor de maatregelen te krijgen.

3. Pak de hoofdlijn

Zoals met veel dingen is de 80/20-regel ook van toepassing op dit proces. We richten ons dus op 20% van de factoren die ervoor zorgen dat we die spreekwoordelijke 80% verbetering kunnen realiseren.

4. Maak keuzes

We beperken het aantal doelstellingen dat we per periode willen bereiken en zorgen ervoor dat de gekozen doelstellingen voldoen aan de SMART-methode. Dit maakt ze helder en concreet.

5. Zet een koers

Het uitgangspunt is een gekozen doelstelling die we stap voor stap realiseren in de korte termijn planning.

6. Tussentijds meten

Het is noodzakelijk om tussendoor te meten. We verdelen de meetpunten in zaken die dagelijks, wekelijks en maandelijks bepaald moeten worden, omdat ze nodig zijn om bij te kunnen sturen. Daarnaast maken we onderscheid tussen informatie die alleen op kwartaal- of zelfs jaarbasis hoeft te worden bepaald om te bepalen of de waardestijging is gerealiseerd.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Bent u geïnteresseerd en wilt u een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met ons op.
Wij informeren u graag vrijblijvend over onze aanpak.

Snel inzicht in verkoopbaarheid van uw bedrijf

Quick scan voorafgaand aan verkoop

Is uw bedrijf verkoopklaar?

Verwacht u op korte termijn uw onderneming te verkopen of krijgt u regelmatig de vraag of u uw onderneming wilt verkopen? Wilt u een kritische analyse of uw onderneming klaar is voor de verkoop? Wij helpen u graag met onze Quick scan. Met deze Quick scan vinden wij de knelpunten en brengen wij verbeterpotentieel in beeld.

Veel vraag

Er is momenteel veel vraag naar bedrijven te koop. Met name private equity bedrijven zijn momenteel erg actief. Daarbij worden DGA’s vaak grote bedragen in het vooruitzicht gesteld bij de verkoop. Dan is het aanlokkelijk in te gaan op een dergelijke vraag. Zeker als u toch al overweegt om op korte termijn uw onderneming te verkopen.

Risico’s

U wilt voorkomen dat er tijdens het verkoopproces verrassingen optreden. Deze verrassingen leiden er immers vaak toe dat de geboden prijs omlaag wordt bijgesteld. Of dat de koper voorwaarden stelt waardoor u ook na de verkoop nog risico’s blijft lopen en/of waardoor u de verkoopopbrengst pas veel later ontvangt.

Quick scan

Om het beste bod en de beste voorwaarden te realiseren is het verstandig om u goed voor te bereiden. Met onze ervaring en expertise zijn wij in staat om binnen 1 tot 2 dagen u op hoofdlijnen de knelpunten aan te wijzen en brengen wij verbeterpunten in beeld.

Onze aanpak

Wij beginnen ons onderzoek met een interview waarbij we ons snel een beeld vormen van uw bedrijf. Vervolgens vragen we informatie bij u op die we zelfstandig analyseren. U zult verbaasd staan over hoe snel we een diepgaand inzicht verkrijgen zonder dat er door u of uw medewerkers veel uitleg hoeft te worden gegeven.

Vertrouwelijkheid

Bij onze dienstverlening wordt de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants in acht genomen. Onder andere wordt daarin geregeld dat alle informatie over opdrachten en cliënten geheim wordt gehouden.  Wij zorgen voor een duidelijke uitleg bij onze vragen. Daarnaast adviseren onze ervaren specialisten u persoonlijk en zijn onze tarieven aanmerkelijk lager dan wat u bij de grote kantoren betaalt.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.
Wij informeren u graag vrijblijvend over onze aanpak.

Veel vraag naar bedrijven te koop

Veel vraag naar bedrijven te koop

Overweeg om nu te verkopen in plaats van op termijn

Door de coronacrisis is het aanbod aan gezonde bedrijven dat te koop staat zeer beperkt. Kopers staan in de rij. Private Equity-firma’s vooraan.

Heeft u een gezond bedrijf dat ondanks de coronacrisis goed blijft presteren en overweegt u uw bedrijf binnen drie jaar te verkopen? Dan is het verstandig om te kijken of het financieel voordeliger is om (een deel van) het bedrijf nu te verkopen in plaats van een aantal jaren zelfstandig verder te gaan. De prijs die u nu kunt realiseren kan immers zodanig zijn dat u eerder kunt stoppen met werken dan gepland.

Realiseren van het beste bod tegen beste condities

Om het beste aanbod tegen de beste voorwaarden te realiseren is het verstandig om u goed voor te bereiden. De tijd die u aan de voorbereiding besteedt betaalt zichzelf terug in het verkoopproces.

Specialist nodig

De voorbereiding op de verkoop van uw bedrijf is een complex proces. Allerlei expertises komen samen en het is erg belangrijk om overzicht te houden en onderscheid te kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken.

SMART Transactions

SMART Transactions heeft een goede naam, voorziet u van adequaat inhoudelijk en procedureel advies en beschikt over een goed kopers-netwerk. Daarnaast wordt u persoonlijk geadviseerd door onze ervaren specialisten en zijn onze tarieven beduidend lager dan wat u bij de grote kantoren betaalt.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Bent u geïnteresseerd en wilt u een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met ons op.
Wij informeren u graag vrijblijvend over onze aanpak.

Plan de verkoop van uw onderneming

Begin op tijd met het nadenken over bedrijfsopvolging.

Ons advies is om tijdig (ruim voordat u 60 jaar wordt) te starten met de voorbereidingen voor de verkoop van uw bedrijf. Dat ligt gevoelig en veel ondernemers ervaren weerstand bij alleen de gedachte al. U doet zichzelf en uw naasten een plezier om dat niet te blijven uitstellen. Verdriet kunt u niet voorkomen de zorgen daarom gelukkig wel. Daarnaast plukt u zelf na de overname ook de vruchten van een overname.

Voorkom een niet vrijwillige verkoop

Er zijn een oneindig aantal redenen waarom een bedrijf wordt verkocht. In een groot aantal gevallen is dat niet vrijwillig en als gevolg een overlijden, arbeidsongeschiktheid, stoppen (voortijdig, door omstandigheden) of echtscheiding. Het komt zelfs zo vaak voor dat er een acroniem voor is bedacht, namelijk OASE. Iedereen kan zich voorstellen dat in een dergelijk geval de verkoopopbrengst (veel) minder zal zijn dan wanneer dit vanwege zakelijke motieven en gepland plaatsvindt.

Redenen voor een geplande verkoop

Redenen voor een geplande verkoop die wij vaak tegenkomen.

Het ontbreken van opvolging binnen de familie is een veelvoorkomende reden voor een geplande verkoop. Wanneer de directeur-grootaandeelhouder een stapje wil terugdoen, staat hij voor de keuze het bedrijf te verkopen of een nieuwe directeur aan te stellen. De deskundige hulp van SMART Transactions helpt u hierbij, want het is een proces waarin veel valkuilen zitten.

Een andere reden waarom een bedrijf verkocht wordt, is dat deze te klein wordt om concurrerend te zijn. Dit komt vooral voor in markten waar concurrenten schaalvoordelen behalen en lagere verkoopprijzen hanteren. Het bedrijf kan dan gewild zijn voor kopers die ook willen groeien, omdat ze die schaalvoordelen ook willen behalen. SMART Transactions zorgt ervoor dat deze verkoop goed wordt georganiseerd, de juiste kopers worden benaderd en u een goede prijs en zo goed mogelijke condities krijgt.

Bedrijven worden ook verkocht wanneer aandeelhouders zich realiseren dat hun bedrijf in een andere levensfase terecht is gekomen en dit niet bij hen past. Dat doet zich bijvoorbeeld voor bij innovatieve bedrijven, waarbij de eigenaren vooral bezig zijn geweest met het ontwikkelen van een product. De productie, marketing en communicatie van zo’n product vraagt echter andere kwaliteiten, waardoor dit een verstandig moment kan zijn om het bedrijf te verkopen. SMART Transactions helpt bij de bewustwording en zorgt ervoor dat de juiste partij wordt gevonden.

De verkoop van een bedrijf kan ook simpelweg starten met de vraag van een koper of uw bedrijf te koop is. Soms komt er dan een bod dat niet te weigeren is. Dat wilt u dan ook niet, maar wij zien dat in dit soort gevallen haast een slechte raadgever is waardoor het uiteindelijke bod tegenvalt. SMART Transactions behoedt u hiervoor. Wij zorgen ervoor dat het goede bod geen vrijbrief wordt voor een koper.

SMART Transactions ondersteunt u bij een geplande verkoop. Daarmee wordt een gedwongen verkoop als gevolg van een OASE vermeden. U houdt zelf de regie en bent daarmee in staat om de beste prijs en zo goed mogelijke condities te bereiken.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Heeft u interesse in een vrijblijvend oriëntatiegesprek? Neem CONTACT met ons op.

Vendor assistance

Vendor assistance

Door de ogen van een koper

Vendor Assistance (VA) is een product dat SMART Transactions aanbiedt aan verkopers om vooraf door de ogen van een koper naar de verzamelde informatie te kijken. De werkzaamheden zijn vergelijkbaar met een due diligence onderzoek, alleen nu blijven de bevindingen achter gesloten deuren en krijgt de verkoper de kans met ons advies zaken te repareren voordat een koper daarmee wordt geconfronteerd.

Vooraf discussiepunten identificeren

Door alle belangrijke zaken te verzamelen en deze ook kritisch door de ogen van een koper te bekijken identificeren wij vooraf de problemen die eventueel tot discussie met een koper kunnen leiden. Verkoper kan dan besluiten om het proces van verkoop uit te stellen, specifieke kopers uit te sluiten in het proces of het probleem op te lossen.

Goed onderbouwde financiële cijfers opstellen

Vaak is een jaarrekening niet geschikt om aan kopers te verstrekken om op basis daarvan een bieding te doen. Wij ondersteunen u bij het opstellen van goed onderbouwde cijfers. Deze zijn speciaal opgesteld met onze kennis van het verkoopproces om hoogwaardige biedingen van de kopers te ontvangen. Een hoogwaardig bod is een bod met een zo hoog mogelijke prijs dat zo min mogelijk voorbehouden heeft doordat de informatie duidelijk is.

Normalisatie van de winst

U doet zich als verkoper erg tekort als de cijfers die u presenteert kosten bevatten die straks na de overname wegvallen. Wij adviseren u bij het corrigeren naar een niveau dat normaal is voor de onderneming. Denk daarbij aan het corrigeren van niet-zakelijke of bedrijfsvreemde kosten (privé-uitgaven en familiesalarissen), normaliseren van ongewone kostenniveaus (onderhoud, huur, management fee), incidentele baten en lasten (boekwinsten, afvloeiingsregeling).

Normaliseren van de balans

De balans moet worden genormaliseerd. Dat betekent dat stille reserves in onroerend goed zichtbaar gemaakt moeten worden. Incidentele investeringen worden geïdentificeerd en een normaal niveau van benodigde investeringen wordt bepaald. Overbodig kasgeld wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, de rekening courant verhouding met de directeur-grootaandeelhouder wordt opgeheven en louter fiscaal bedoelde voorzieningen worden teruggebracht. Daarnaast is het van belang dat u inzicht heeft in de hoogte van het normaal benodigde werkkapitaal en eventuele seizoensinvloeden.

Structurering van de transactie

Een belangrijke overweging kan zijn om het pand inclusief de activiteiten te verkopen of dit juist te splitsen en alleen de activiteiten te verkopen en het pand apart te verhuren aan de koper. Bij verschillende activiteiten kan worden overwogen om het bedrijf te splitsen en apart te verkopen.

Cijfers goed vergelijkbaar maken

We zien soms dat de cijfers van verschillende jaren niet goed te vergelijken zijn. Het komt vaak voor dat er door de onderneming die wordt verkocht in het verleden overnames zijn gedaan of juist delen zijn verkocht.

De cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening of in de managementrapportages zijn niet meer vergelijkbaar, omdat in het ene jaar het gekochte of verkochte bedrijf wel is opgenomen en in het andere jaar niet.

Kopers, en zeker financiële kopers, hebben een zogenaamde “like-for-like” analyse nodig waarin “appels met appels” worden vergeleken. Dus bij een koop worden de cijfers van de gekochte onderneming opgeteld bij de resultaten alsof ook voor de overname de onderneming al eigendom was. Bij een verkoop worden de cijfers van de verkochte onderneming eruit gehaald alsof deze nooit onderdeel is geweest.

Vendor Assistance geeft extra informatie

De bevindingen van de VA worden door ons vastgelegd in een rapport. Dit rapport geeft informatie die voor een koper van belang is bij een overname. Onder andere de positie van de onderneming ten opzichte van zijn klanten en leveranciers, de beschrijving van de belangrijkste activiteiten, een onderbouwing van de posten in de jaarrekening en de correcties om tot een normale balans en normale winst te komen. Deze informatie wordt gebruikt om de koper aanvullende zekerheid te geven die nodig is om een goede prijs te betalen en daarnaast redelijke garanties te vragen. Ook de due diligence zal daarna meer gefocust kunnen worden uitgevoerd door de koper.

Ondersteuning SMART Transactions

 • Raamafspraken met internationale aanbieders van datarooms en dus gunstige tarieven.
 • Opzetten van een logische structuur van de dataroom en vaststellen welke documenten nodig zijn voor de dataroom.
 • Beheer van dataroom (toegang geven, aanpassen, inhoudsopgave) in eigen hand.
 • Opvragen, bewaken van de ontvangst, het verzamelen en rangschikken van de documenten die van belang zijn voor de dataroom.
 • Het kritisch nakijken van alle documenten die in de dataroom worden opgenomen.
 • U terugkoppeling geven op het moment dat informatie moet worden aangepast.
 • Analyseren documenten vanuit de ogen van een koper en u adviseren hoe hiermee om te gaan in het verkoopproces.
 • Opstellen cijferset waarin de historische cijfers worden gepresenteerd, de cijfers vergelijkbaar zijn en waar de correcties om genormaliseerde cijfers te krijgen transparant worden weergegeven.
 • Het VA-rapport kan als informatie worden verstrekt aan potentiële kopers die op basis daarvan goed geïnformeerd een bod kunnen doen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening bij het uitvoeren van een vendor assistance?
Neem dan een vrijblijvend CONTACT op met ons.

Vendor due diligence

Vendor due diligence

Vendor due diligence geeft koper zekerheid en versnelt het proces

Vendor due diligence (“VDD”) is een product dat SMART Transactions aanbiedt aan verkopers en dat uiteindelijk gebruikt wordt door kopers. Dit product is het meest uitgebreid wat betreft de voorbereiding voor een verkoop. SMART Transactions voert vooraf een due diligence uit. Het rapport dat hierbij wordt geschreven wordt vervolgens aan kopers verstrekt en is van een dusdanige kwaliteit dat kopers hierop vertrouwen en zelf geen of alleen maar een beperkt due diligence onderzoek uitvoeren. Dit wordt toegepast bij een gecontroleerde veiling waar meerdere kopers worden gevraagd een bod uit te brengen. Maar wordt ook gebruikt wanneer de kosten van de due diligence een belemmering zouden kunnen zijn voor een koper om tijd en energie te besteden aan een overname. Dit zien wij voornamelijk wanneer de due diligence vanwege de omvang of de complexiteit (activiteiten in het buitenland, meerdere uiteenlopende activiteiten, meerdere afzetmarkten, et cetera) veel kosten met zich meebrengt. Er ligt dan een due diligence rapport wat een duidelijke uitleg en onderbouwing geeft van die factoren die voor de koper van belang zijn en waar de koper op kan vertrouwen.

Due diligence door koper overbodig maken

Het doel van een vendor due diligence is te voorkomen dat een koper zelf een due diligence moet doen en dus kosten maakt. Ook voorkomt een VDD dat bij meerdere kopers de leiding overstelpt wordt met vragen en niet meer toekomt aan de normale dagelijkse werkzaamheden. De kosten worden door de verkoper gedragen. Daardoor is de investering voor een koper om mee te doen aan een biedingsproces lager. Dit bevordert de concurrentie wat weer positief is voor het behalen van een zo goed mogelijke prijs en goede condities voor de verkoper.

Bij het vaststellen van de reikwijdte van de vendor due diligence moet rekening worden gehouden met de kennis van de koper. Als ook financiële kopers geïnteresseerd zullen zijn moet het VDD-rapport uitgebreider zijn dan wanneer alleen strategische kopers (concurrenten, klanten of leveranciers) geïnteresseerd zullen zijn. Bij financiële kopers zal namelijk moeten worden uitgelegd hoe de markt in elkaar zit en hoe het bedrijf daar zijn positie heeft. Ook dient uitgelegd te worden hoe de operationele processen zijn ingericht, zodat een financiële koper dit ook kan begrijpen. Een strategische koper zal hier minder behoefte aan hebben, omdat deze dat zelf wel weet. Als vooraf niet bekend is wie een koper zou kunnen zijn is het goed om uit te gaan van een financiële koper en de VDD breed uit te voeren.

Gebruikers van een VDD rapport

Diepgang

Zoals al gemeld is het doel van de VDD om de koper het vertrouwen te geven en op basis daarvan de transactie te kunnen doen. Dat betekent dat feitelijk alle belangrijke onderwerpen moeten worden onderzocht bij de VDD. Dit is een belangrijk verschil met een Vendor Assistance onderzoek wat meer pragmatisch kan zijn en bepaalde onderwerpen kan negeren. Het negeren van onderwerpen bij een VDD leidt tot een onvolledig rapport en dus bezwaren bij de koper om te kunnen vertrouwen op het VDD-rapport.

Ondersteuning SMART Transactions

 • Gebruik van onze raamafspraken met internationale aanbieders van datarooms en dus gunstige tarieven.
 • Wij zetten een logische structuur van de dataroom op en stellen vast welke documenten nodig zijn voor de dataroom.
 • Beheer van dataroom (toegang geven, aanpassen, inhoudsopgave) in eigen hand.
 • Opvragen, bewaken van ontvangst en rangschikken van de documenten die van belang zijn voor de dataroom.
 • Analyse van informatie en bevindingen vastleggen in rapport.
 • Feitelijke afstemming juistheid en volledigheid van bevindingen.
 • Beschikbaar stellen van rapport aan kopers.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening bij het uitvoeren van een vendor due diligence?
Neem dan een vrijblijvend CONTACT op met ons.

Dataroom: verzamelen, rangschikken en screenen

Dataroom: verzamelen, rangschikken en screenen

Doelstelling dataroom

Meestal wordt een dataroom gebruikt om de koper in staat te stellen om een due diligence te doen. SMART Transactions kan de verkoper ondersteunen bij het inrichten van de dataroom. Aanvullend aan de basisondersteuning, het verzamelen en rangschikken van informatie, kunnen wij u ondersteunen bij het vooraf screenen van de informatie.

Inhoudelijk screenen

Het verzamelen, rangschikken en screenen van informatie voor een due diligence proces is een belangrijke taak bij een overname. Vooral het belang van het inhoudelijk screenen van documenten voorafgaand aan het verkoopproces, om negatieve verrassingen te voorkomen, mag niet worden onderschat.

Waardeverlies voorkomen

Wij hebben ervaren dat zelfs bij bedrijven die uitstekend zijn georganiseerd er altijd kleine en/of grotere tekortkomingen zijn die relatief eenvoudig zijn op te lossen voorafgaand aan het verkoopproces. Als vooraf een tekortkoming niet wordt gesignaleerd en deze tekortkoming wordt geconstateerd als onderdeel van de due diligence door de koper, dan wordt deze door de koper vaak opgeblazen. Dit is dan aanleiding tot prijsreductie en aanvullende voorwaarden in het verkoopcontract. Wanneer de verkoper onder druk staat en de verkoop snel wil afronden is er geen tijd meer om de tekortkoming op te lossen en worden de prijsreductie en de aanvullende voorwaarden geaccepteerd. Het verlies aan waarde als gevolg van deze aanpassing is vaak het veelvoud van de kosten die gemaakt worden bij het vooraf oplossen van de tekortkoming die tijdig is gesignaleerd bij het verzamelen en checken van de documenten ten behoeve van de dataroom.

Draagt bij aan een soepel verlopend proces

Een due diligence is een proces dat veel tijd vraagt. En waar iedereen er een belang bij heeft om dit zo snel mogelijk af te handelen. Er worden (vaak veel) vragen gesteld die moeten worden beantwoord. Als er vooraf een goede dataroom is kan het bedrijf zich alleen richten op het beantwoorden van de vragen en kan de due diligence snel en soepel worden afgerond. De kosten van het inrichten en screenen van de dataroom zijn vaak maar een fractie van de extra opbrengst die er wordt behaald bij een soepel verlopend proces. Het risico dat een koper vroegtijdig afhaakt, omdat deze het vertrouwen verliest, omdat het lang duurt om informatie op te leveren of antwoorden te geven, wordt daarmee ook voorkomen.

Ondersteuning SMART Transactions

 • U kunt gebruik maken van onze raamafspraken met internationale aanbieders van datarooms en dus gunstige tarieven.
 • Wij ondersteunen u een logische structuur van de dataroom op te zetten  en stellen vast welke documenten nodig zijn voor de dataroom.
 • Beheer van dataroom (toegang geven, aanpassen, inhoudsopgave) in eigen hand.
 • U ondersteunen bij het verzamelen en rangschikken van de documenten die van belang zijn voor de koper.
 • Het kritisch checken van alle documenten die in de dataroom worden opgenomen.
 • U terugkoppeling geven op het moment dat informatie moet worden aangepast.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening bij het inrichten van een dataroom?
Neem dan een vrijblijvend CONTACT op met ons.

Verzamelen en rangschikken

Verzamelen en rangschikken

Doelstelling dataroom

Er wordt bij een overname gebruik gemaakt van een dataroom om daar informatie beschikbaar te stellen voor de koper om due diligence te doen. Het verzamelen en rangschikken van de informatie is nauwkeurig werk dat SMART Transactions u uit handen kan nemen.

Lessen uit het verleden

Vroeger bestond de dataroom uit een fysieke kamer met kasten vol met ordners met documenten van de onderneming die nauwkeurig waren verzameld, gekopieerd en gerangschikt. Dit proces was arbeidsintensief en het vereiste veel kennis van de onderneming om de juiste documenten op te vragen en deze op een logische manier beschikbaar te stellen. Dit verliep dan ook vaak via een dataroom administrator die speciaal daarvoor werd ingehuurd en veel ervaring had met het inrichten van een dataroom. Vooraf aan het toevoegen van het document werd er door de dataroom administrator kritisch gekeken of het document voldeed aan de daaraan gestelde eisen.

Moderne datarooms

Tegenwoordig zijn er aanbieders van extra beveiligde ruimtes in de cloud (elektronische datarooms) die de functie van de orders uit het verleden overnemen. Vaak zijn deze ruimtes 7 dagen per week gedurende 24 uur per dag open. De toegankelijkheid is erg vergroot. Veel ondernemingen hebben alle informatie al digitaal opgeslagen. Het is dan voor het bedrijf makkelijk om informatie aan de dataroom toe te voegen. Net als het kopiëren van een document van het ene naar het andere bestand op een pc kunnen nu documenten in de dataroom worden geüpload.

Dit proces dient nauwkeurig te gebeuren. Er dient niet te weinig informatie te worden verschaft want dit zorgt voor aanvullende vragen. Er dient niet te veel informatie te worden verschaft want dan zal de koper afhaken, omdat het te veel moeite kost om een overzicht te krijgen.

Welke eisen worden er gesteld aan een document in een dataroom

Er dient een duidelijke inhoudsopgave te zijn van de dataroom met daarin een specificatie van alle documenten. De documenten dienen per onderwerp te worden gerangschikt. Dus bijvoorbeeld juridische, financiële en fiscale documenten apart.

Uit de duidelijke omschrijving moet de inhoud van het document kunnen worden afgeleid.

Financiële documenten zoals activaregisters, debiteuren- en crediteurenlijsten, voorraadlijsten, specificaties van omzet en kosten, saldibalansen en overige specificaties dienen aan te sluiten op de laatste jaarrekening of een ander officieel vastgesteld document (managementrapportage) en verschillen moeten worden verklaard.

De juridische documenten zoals contracten, overeenkomsten, statuten, aandeelhoudersregisters, eigendomsbewijzen, arbeidscontracten, et cetera dienen ondertekend te zijn en deze moeten geactualiseerd zijn volgens de laatste wettelijke en contractuele veranderingen.

De meeste documenten die in een dataroom zijn opgenomen betreffen elektronische documenten. Om te voorkomen dat (adviseurs van) de koper pdf’s moeten overtypen is het verstandig om Excel-documenten op te nemen.

Ondersteuning SMART Transactions

 • Raamafspraken met internationale aanbieders van datarooms en dus gunstige tarieven.
 • Opzetten van een logische structuur van de dataroom en vaststellen welke documenten nodig zijn voor de dataroom.
 • Beheer van dataroom (toegang geven, aanpassen, inhoudsopgave) in eigen hand.
 • Opvragen, bewaken van de ontvangst, het verzamelen en rangschikken van de documenten die van belang zijn voor de dataroom.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening bij het inrichten van een dataroom?
Neem dan een vrijblijvend CONTACT op met ons.

What do you want to do ?

New mail

Het inrichten van een dataroom is specialistisch werk

SMART Transactions biedt de verkoper verschillende diensten bij het inrichten van een dataroom

De koper mag geen schade claimen voor zaken die verkoper aan koper heeft gemeld. Deze melding dient aan bepaalde eisen te voldoen. Wanneer daaraan is voldaan dan heeft verkoper een bewijsmiddel door te verwijzen naar het document in de dataroom om aan te tonen dat de informatie bekend was bij de koper. De verkoper heeft er dus belang bij om nauwkeurig bij te houden welke informatie aan de koper of zijn adviseur is verstrekt. Daarmee is een goed ingerichte dataroom van grote waarde bij een verkoop van een bedrijf.

Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring bij het doen van financiële due diligence onderzoeken. Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden voor kopers hebben we ervaren wat er gevraagd wordt. SMART Transactions gebruikt deze kennis ook om verkopers te ondersteunen bij de inrichting van de dataroom en de verdere voorbereiding.

SMART Transactions biedt de volgende producten aan verkopers:

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Heeft u interesse in een vrijblijvend oriëntatiegesprek? Neem CONTACT met ons op.