Due Diligence

Due diligence report

Meer weten

Wilt u meer weten over het voor u uitvoeren van een due diligence onderzoek?
Neem dan eens vrijblijvend CONTACT met ons op.

Due diligence

SMART Transactions ondersteunt de koper bij het financiële due diligence onderzoek om de gewenste extra zekerheid te krijgen. Samen met de koper worden door ons accenten gelegd en worden alleen die zaken onderzocht die ertoe doen. Op die manier is het onderzoek doelgericht en worden kosten beperkt.

Een due diligence onderzoek is een onderzoek dat wordt uitgevoerd nadat koper en verkoper het op hoofdlijnen eens zijn over de koop en verkoop van het bedrijf. Bij de verkennende gesprekken is er informatie verstrekt door de verkoper. Deze vormt de basis voor de overnameprijs en de voorwaarden die er worden bedongen in de intentieovereenkomst of de bieding. Een belangrijke ontbindende voorwaarde is vaak dat de uitkomsten van het due diligence onderzoek naar tevredenheid van de koper moeten zijn.

Doelstelling van een due diligence

De koper is er gedurende de verkennende gesprekken van uitgegaan dat de verstrekte informatie van de verkoper betrouwbaar is. Het doel van het due diligence onderzoek is om de informatie die verstrekt is te analyseren en daarbij de koper te adviseren over tekortkomingen en risico’s bij deze informatie. Uiteindelijk moet een due diligence onderzoek de koper de gewenste extra zekerheid geven om daadwerkelijk de deal te sluiten.

Ons advies gaat verder dan alleen onze bevindingen

SMART Transactions is in staat om het due diligence onderzoek snel en doelgericht uit te voeren. Als er tekortkomingen of risico’s zijn dan vinden wij die. Wij zijn echter niet tevreden met het alleen vinden van tekortkomingen en risico’s. Als die er zijn willen wij ook oplossingen aandragen om de koop toch te kunnen laten doorgaan. Soms zijn de tekortkomingen en risico’s zo belangrijk dat er geen oplossing is. In dat geval ziet de koper af van zijn plan om het bedrijf over te nemen.

Richt zich op andere zaken dan accountantscontrole

Een due diligence onderzoek verschilt van een accountantscontrole. Het werk richt zich op het geven van advies bij de factoren die de waardering van het bedrijf bepalen. Het grootste gedeelte van de waarde van de onderneming wordt door de toekomstige kasstromen bepaald. De focus van het onderzoek is dan ook de risico’s en aandachtspunten in kaart brengen die van invloed zijn op de toekomstige kasstromen.

Reikwijdte en diepgang van due diligence verschilt per onderzoek

Een due diligence onderzoek varieert in reikwijdte en gedetailleerdheid. Het onderzoek wordt vaak beperkt tot financiële, fiscale en juridische aspecten. Afhankelijk van de risico’s en complexiteit wordt het onderzoek uitgebreid. Commerciële, operationele, milieutechnische, intellectuele eigendom, personele en ICT-aspecten kunnen dan ook deel uitmaken van het onderzoek. Tijdsdruk is een belangrijke factor. Een risicoanalyse aan het begin van het onderzoek zorgt ervoor dat de belangrijkste onderwerpen ook daadwerkelijk worden onderzocht. Binnen het netwerk van SMART Transactions schakelen we snel met de juiste specialisten waar we al jaren mee samenwerken bij het uitvoeren van due diligence onderzoeken.

Voorbeelden van werkzaamheden

  • Analyse van kwaliteit van de gerapporteerde winsten en cashflows
  • Analyse van de historische resultaten om de kosten en baten te identificeren die de normale winst verstoren
  • Vaststellen omvang van de rentedragende schulden en identificatie van soortgelijke posten (o.a. uitgestelde betalingen)
  • Advies bij vaststellen omvang van het normale werkkapitaal (o.a. seizoensinvloeden)
  • Analyse van de kwaliteit van het eigen vermogen (o.a. stille reserves, onderbouwing inschattingen)
  • Analyse van toekomstige resultaten en kasstromen (o.a. gebruikte veronderstellingen, trends in vergelijking met verleden, kwetsbaarheden)
  • Identificeren van risico’s die (nog) geen weerslag hebben gehad in de cijfers (o.a. verlies van klant, afgegeven garanties, rechtszaken, fiscale risico’s)
  • Risico’s die samenhangen met de transactie (o.a. change of control clause bij contracten, golden parachutes bij arbeidsovereenkomsten)

Due diligence onderzoeken die zijn uitgevoerd door SMART Transactions