Hoe kunt u de waarde van uw bedrijf verhogen en ook meer geld beschikbaar hebben

Maatregelen voor het verhogen van de waarde van een bedrijf

Maatregelen om de waarde van een bedrijf te vergroten worden vaak over het hoofd gezien omdat ondernemers niet gewend zijn zo naar hun bedrijf te kijken. Ook als u niet van plan bent uw bedrijf te verkopen zorgen de maatregelen ervoor dat er meer geld beschikbaar is om leningen af te lossen, rente te betalen of dividend uit te keren.

6 belangrijke kernpunten

Wij ondersteunen u bij dit proces. Voor ons zijn er 6 belangrijke kernpunten waar we ons op richten.

1. Cash is King

Winst is een mening, geld is een feit. Voor een bedrijf dat waarde wil creëren is het belangrijk om de positieve cashflow te vergroten.

Dat betekent dat we de factoren in kaart brengen die de in- en uitstroom van geld bepalen. En we denken mee in hoeverre we dit kunnen optimaliseren.

2. Teaminspanning

We betrekken alle sleutelfiguren van andere afdelingen erbij om een zo breed mogelijk draagvlak voor de maatregelen te krijgen.

3. Pak de hoofdlijn

Zoals met veel dingen is de 80/20-regel ook van toepassing op dit proces. We richten ons dus op 20% van de factoren die ervoor zorgen dat we die spreekwoordelijke 80% verbetering kunnen realiseren.

4. Maak keuzes

We beperken het aantal doelstellingen dat we per periode willen bereiken en zorgen ervoor dat de gekozen doelstellingen voldoen aan de SMART-methode. Dit maakt ze helder en concreet.

5. Zet een koers

Het uitgangspunt is een gekozen doelstelling die we stap voor stap realiseren in de korte termijn planning.

6. Tussentijds meten

Het is noodzakelijk om tussendoor te meten. We verdelen de meetpunten in zaken die dagelijks, wekelijks en maandelijks bepaald moeten worden, omdat ze nodig zijn om bij te kunnen sturen. Daarnaast maken we onderscheid tussen informatie die alleen op kwartaal- of zelfs jaarbasis hoeft te worden bepaald om te bepalen of de waardestijging is gerealiseerd.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Bent u geïnteresseerd en wilt u een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met ons op.
Wij informeren u graag vrijblijvend over onze aanpak.

Een zakelijke financiering regelen

Een zakelijke financiering regelen

Wij helpen u de financieringsaanvraag aan te laten sluiten op de eisen en verwachtingen van de financier én het krijgen van de beste voorwaarden tegen de laagste kosten.

Inspelen op eisen en verwachtingen

Veel aanbieders van financiering

Voor zakelijke financiering kunt u als ondernemer aankloppen bij verschillende partijen zoals banken, business angels, informals, participatiemaatschappijen, private equity fondsen, crowdfunding platformen, leasemaatschappijen, factoring et cetera. Deze hebben allemaal hun eigen eisen en verwachtingen om een financiering te verstrekken.

Reputatie

Wij hebben korte lijnen met al deze partijen en hebben de afgelopen jaren een goede reputatie opgebouwd. Wij weten wat de eisen en verwachtingen zijn en zorgen ervoor dat uw aanvraag volledig is.

Voorsorteren

Wij helpen u zich van tevoren goed voor te bereiden. Daarbij stellen wij vast welke externe bronnen van financiering voor u de grootste kans op succes hebben.

Beste voorwaarden

U kunt de regie houden door meerdere aanvragen bij verschillende aanbieders in te dienen.  Hierdoor creëert u concurrentie waardoor financiers bereid zijn betere voorwaarden tegen lagere kosten voor u te accepteren.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Uitleggen

Een eerste belangrijke stap in het financieringstraject is het achterhalen van de achtergrond van het financieringsvraagstuk. Elke financier wil namelijk weten waar de gevraagde middelen voor nodig zijn.

Transparantie

Het goed in kaart brengen en communiceren van deze motivatie is een belangrijk onderdeel van het financieringstraject.

Kwestie van cijfers en harde gegevens

Financieren is vooral een zaak van cijfers en harde gegevens. Als de historische financiële prestaties cijfermatig onder de maat zijn verliezen financiers snel het vertrouwen.

Cash genererend vermogen

Voor financiers is het cash genererend vermogen een belangrijk gegeven. De lopende exploitatie is een belangrijke financieringsbron. Deze levert continu kasstromen. Deze kasstromen zijn beschikbaar om de verplichtingen tegenover de verstrekkers van vreemd vermogen te voldoen, zoals rente en aflossingen. Maar deze kasstromen zijn er ook voor nieuwe investeringen. Een belangrijke vraag die moet worden beantwoord is: “welke kasstromen komen er beschikbaar uit de bedrijfsvoering om de verplichtingen aan de vermogensverstrekkers na te kunnen komen?”

Overige zaken van belang

Naast het cash generend vermogen is ook de kwaliteit van het werkkapitaalbeheer een belangrijk beoordelingscriterium. Daarnaast zijn er eisen aan de vermogenspositie en de zekerheden.

Ratio’s

Financiers toetsen financieringsaanvragen door middel van ratio’s. Zij berekenen deze ratio’s op basis van prestaties van de onderneming en de balansposities.

Normen

Voor het honoreren van een financieringsaanvraag moet worden voldaan aan bovenstaande ratio’s. Wij ondersteunen u zodat, door combinatie van verschillende vormen van financiering,  wordt voldaan aan deze ratio’s.

Kwalitatieve elementen

Naast de cijfermatige onderbouwing bepalen ook andere zaken het succesvol aantrekken van een bedrijfsfinanciering. Een financier beoordeelt deze aspecten omdat ze een mogelijk bedrijfsmatig risico kunnen inhouden.

Belangrijkste onderwerpen

De belangrijkste andere zaken voor de beoordeling van de kredietwaardigheid zijn:

Directie en management
Positie in de waardeketen
Markt
Primaire proces
Juridische aspecten

Beschrijven in financieringsaanvraag

Het beschrijven van bovenstaande aspecten in een financieringsaanvraag is belangrijk. Dit laat zien dat u weet wat de eisen en verwachtingen zijn van een financier. Daardoor zal deze ook meer vertrouwen hebben om tijd en energie te besteden aan uw aanvraag.

SMART Transactions ondersteunt u bij het regelen van een financiering

Wij helpen u bij de keuze van de juiste financieringsvorm en bij het indienen van een goed verwoorde en onderbouwde financieringsaanvraag. Dit helpt u bij het daadwerkelijk realiseren van de financiering tegen betere voorwaarden én lagere kosten.

Heeft u interesse in een vrijblijvend oriëntatiegesprek? Neem CONTACT met ons op.

management buy-in

Een vliegende start als ondernemer. Wij ondersteunen MBI-kandidaten bij het realiseren van hun wens.

U heeft een jarenlange ervaring als manager bij een bedrijf van een ander. Het is voor u een wens om als ondernemer aan de slag te gaan. In plaats van om helemaal opnieuw te beginnen kiest u bij een management buy-in voor het overnemen van een bestaand bedrijf.

Hoe een bedrijf vinden?

Alles moet kloppen bij een succesvolle management buy-in. U moet passen bij het bedrijf. En er moet overeenstemming worden bereikt met de verkoper over de prijs en de voorwaarden. Dat vergt een zoektocht en een delicaat kennismakings- en onderhandelingsproces. Met ons netwerk kunnen wij u helpen bij de zoektocht naar het bedrijf dat bij u past. Onze ervaring zorgt ervoor dat dit kennismakings- en onderhandelingsproces zo soepel mogelijk verloopt.

Een goede overeenkomst sluiten

Het is van groot belang om een goede overeenkomst te sluiten. Dat betekent dat u een eerlijke prijs wilt betalen en tot evenwichtige voorwaarden wilt komen. Wij helpen u bij het bepalen van de waarde van het bedrijf. Ook ondersteunen wij u bij het opstellen van een overeenkomst met voorwaarden die evenwichtig en marktconform zijn.

Financiering

Het is normaal dat u als management buy-in kandidaat zelf onvoldoende geld heeft. Daarom heeft u financiering nodig. Wij ondersteunen u bij het vinden van financiering en adviseren bij het krijgen van marktconforme tarieven en voorwaarden.  

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Bent u geïnteresseerd en wilt u een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met ons op.
Wij informeren u graag vrijblijvend over onze aanpak.

Een due diligence is een specialisme dat wij beheersen

Een due diligence is een specialisme dat wij beheersen

De ervaren specialisten van SMART Transactions helpen u om een glashelder inzicht te krijgen.

Nadat u de intentieverklaring met de verkoper heeft getekend krijgt u vaak in een speciaal ingerichte dataroom toegang tot uitgebreide informatie om due diligence te doen.

Onderzoeksplicht

Over het algemeen kunt u van de verkoper geen schadevergoeding eisen voor zaken die u zou hebben geweten als u uw onderzoek had gedaan. De informatie in de dataroom is bedoeld om u in staat te stellen dit onderzoek uit te voeren. Het is belangrijk om na te gaan of de informatie, die u heeft ontvangen om tot de prijs te komen die in de intentieverklaring staat, betrouwbaar is. Dit heeft veel facetten die moeten worden onderzocht. Zoals bijvoorbeeld:
– bevatten de gepresenteerde resultaten eenmalige baten, of foutief toegerekende kosten
– is er afhankelijkheid van een leverancier of klant
– zijn er seizoensinvloeden met als gevolg pieken in het werkkapitaal, et cetera.

Daarnaast moet u als koper onderzoeken of er zaken zijn waar u als koper in de toekomst last van kunt hebben en waarvoor u garanties en vrijwaringen van de verkoper wilt ontvangen. De onzekerheid over de uitkomst van lopende rechtszaken is een goed voorbeeld. Ook het pensioen is bijna altijd een belangrijk item om te onderzoeken. Hier kunnen namelijk veel verplichtingen worden overgedragen als dit niet goed geregeld is. Soms is de verkoper zich ook niet bewust van de risico’s die hij loopt.

Deze uitgebreide informatie moet in korte tijd worden geanalyseerd om een goed begrip te krijgen van de onderneming die wordt overgenomen.

Er is veel evaring en expertise nodig om door de bomen het bos te blijven zien.

Zo’n dataroom bevat vaak enkele honderden afzonderlijke documenten, die elk financiële, fiscale en/of juridische implicaties hebben. Het is dan ook een uitdaging om van alle details kennis te nemen en toch het overzicht te behouden.

De ervaren consultants binnen ons netwerk voeren al meer dan 25 jaar due diligence onderzoeken uit. De teams werken vaak al meer dan 10 jaar samen en de lijnen zijn erg kort.

Eén aanspreekpunt

Desgewenst zorgen wij voor een projectmanager die het werk voor u overziet, u op de hoogte houdt en waar nodig, in overleg met u, bijstuurt.

Deze projectmanager is dan voor u het enige aanspreekpunt voor de financiële, fiscale en juridische due diligence. Op deze manier nemen we u veel werk uit handen en bewaken we de voortgang van de werkzaamheden.

De bevindingen van het due diligence onderzoek worden samengevat in eenduidige conclusies met aanbevelingen waarbij hoofd- en bijzaken worden onderscheiden.

Afronding

Op basis van de resultaten zullen we u actief ondersteunen bij het afronden van de onderhandelingen met de verkoper over prijs en voorwaarden. En wij zorgen ervoor dat de nodige garanties en vrijwaringen worden opgenomen in het definitieve koop- en verkoopcontract.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.
Wij informeren u graag vrijblijvend over onze aanpak.

Veel vraag naar bedrijven te koop

Veel vraag naar bedrijven te koop

Overweeg om nu te verkopen in plaats van op termijn

Door de coronacrisis is het aanbod aan gezonde bedrijven dat te koop staat zeer beperkt. Kopers staan in de rij. Private Equity-firma’s vooraan.

Heeft u een gezond bedrijf dat ondanks de coronacrisis goed blijft presteren en overweegt u uw bedrijf binnen drie jaar te verkopen? Dan is het verstandig om te kijken of het financieel voordeliger is om (een deel van) het bedrijf nu te verkopen in plaats van een aantal jaren zelfstandig verder te gaan. De prijs die u nu kunt realiseren kan immers zodanig zijn dat u eerder kunt stoppen met werken dan gepland.

Realiseren van het beste bod tegen beste condities

Om het beste aanbod tegen de beste voorwaarden te realiseren is het verstandig om u goed voor te bereiden. De tijd die u aan de voorbereiding besteedt betaalt zichzelf terug in het verkoopproces.

Specialist nodig

De voorbereiding op de verkoop van uw bedrijf is een complex proces. Allerlei expertises komen samen en het is erg belangrijk om overzicht te houden en onderscheid te kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken.

SMART Transactions

SMART Transactions heeft een goede naam, voorziet u van adequaat inhoudelijk en procedureel advies en beschikt over een goed kopers-netwerk. Daarnaast wordt u persoonlijk geadviseerd door onze ervaren specialisten en zijn onze tarieven beduidend lager dan wat u bij de grote kantoren betaalt.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Bent u geïnteresseerd en wilt u een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met ons op.
Wij informeren u graag vrijblijvend over onze aanpak.

Plan de verkoop van uw onderneming

Begin op tijd met het nadenken over bedrijfsopvolging.

Ons advies is om tijdig (ruim voordat u 60 jaar wordt) te starten met de voorbereidingen voor de verkoop van uw bedrijf. Dat ligt gevoelig en veel ondernemers ervaren weerstand bij alleen de gedachte al. U doet zichzelf en uw naasten een plezier om dat niet te blijven uitstellen. Verdriet kunt u niet voorkomen de zorgen daarom gelukkig wel. Daarnaast plukt u zelf na de overname ook de vruchten van een overname.

Voorkom een niet vrijwillige verkoop

Er zijn een oneindig aantal redenen waarom een bedrijf wordt verkocht. In een groot aantal gevallen is dat niet vrijwillig en als gevolg een overlijden, arbeidsongeschiktheid, stoppen (voortijdig, door omstandigheden) of echtscheiding. Het komt zelfs zo vaak voor dat er een acroniem voor is bedacht, namelijk OASE. Iedereen kan zich voorstellen dat in een dergelijk geval de verkoopopbrengst (veel) minder zal zijn dan wanneer dit vanwege zakelijke motieven en gepland plaatsvindt.

Redenen voor een geplande verkoop

Redenen voor een geplande verkoop die wij vaak tegenkomen.

Het ontbreken van opvolging binnen de familie is een veelvoorkomende reden voor een geplande verkoop. Wanneer de directeur-grootaandeelhouder een stapje wil terugdoen, staat hij voor de keuze het bedrijf te verkopen of een nieuwe directeur aan te stellen. De deskundige hulp van SMART Transactions helpt u hierbij, want het is een proces waarin veel valkuilen zitten.

Een andere reden waarom een bedrijf verkocht wordt, is dat deze te klein wordt om concurrerend te zijn. Dit komt vooral voor in markten waar concurrenten schaalvoordelen behalen en lagere verkoopprijzen hanteren. Het bedrijf kan dan gewild zijn voor kopers die ook willen groeien, omdat ze die schaalvoordelen ook willen behalen. SMART Transactions zorgt ervoor dat deze verkoop goed wordt georganiseerd, de juiste kopers worden benaderd en u een goede prijs en zo goed mogelijke condities krijgt.

Bedrijven worden ook verkocht wanneer aandeelhouders zich realiseren dat hun bedrijf in een andere levensfase terecht is gekomen en dit niet bij hen past. Dat doet zich bijvoorbeeld voor bij innovatieve bedrijven, waarbij de eigenaren vooral bezig zijn geweest met het ontwikkelen van een product. De productie, marketing en communicatie van zo’n product vraagt echter andere kwaliteiten, waardoor dit een verstandig moment kan zijn om het bedrijf te verkopen. SMART Transactions helpt bij de bewustwording en zorgt ervoor dat de juiste partij wordt gevonden.

De verkoop van een bedrijf kan ook simpelweg starten met de vraag van een koper of uw bedrijf te koop is. Soms komt er dan een bod dat niet te weigeren is. Dat wilt u dan ook niet, maar wij zien dat in dit soort gevallen haast een slechte raadgever is waardoor het uiteindelijke bod tegenvalt. SMART Transactions behoedt u hiervoor. Wij zorgen ervoor dat het goede bod geen vrijbrief wordt voor een koper.

SMART Transactions ondersteunt u bij een geplande verkoop. Daarmee wordt een gedwongen verkoop als gevolg van een OASE vermeden. U houdt zelf de regie en bent daarmee in staat om de beste prijs en zo goed mogelijke condities te bereiken.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Heeft u interesse in een vrijblijvend oriëntatiegesprek? Neem CONTACT met ons op.

COVID-19-crisis aanleiding voor herstructurering?

COVID-19-crisis aanleiding voor herstructurering?

Bedrijven wachten te lang af

Onderzoek toont aan: bedrijven wachten te lang af voordat ze ingrijpen bij een crisis.
Geeft de COVID-19-crisis bedrijven aanleiding voor herstructurering?
Er is een neiging om de broekriem aan te trekken en uit te spreken dat het volgend jaar vast beter wordt. Het komt vaak voor dat bedrijven meer dan een jaar lang alle signalen van een naderend onheil negeren. Ze komen pas in actie zodra het bedrijf zover is afgegleden dat er een liquiditeitscrisis is en ze de rekeningen niet meer kunnen betalen. Bij eerder ingrijpen, zoals de onderstaande grafiek weergeeft, kan het de schade beperken en zelfs het afglijden voorkomen.

COVID-19 crisis

De maatregelen om de Covid-19 pandemie tegen te gaan leiden ertoe dat zelfs gezonde bedrijven in een plotselinge liquiditeitscrisis belanden. Ondanks de maatregelen van de overheid moeten veel bedrijven extra leningen aangaan of is er meer risicokapitaal nodig vanuit aandeelhouders. Daarnaast is er veel onzekerheid en onduidelijkheid of er een strategische of zelfs winstcrisis dreigt. De leiding van ieder bedrijf moet vaststellen wat de opties zijn en of een herstructurering nodig is om continuïteit na de Covid-19 crisis veilig te stellen. Daarmee zijn deze bedrijven voorbereid om snel te handelen.

Crisis

Er worden enkele fasen van crisis onderkend.

  • Dit start bij een gezond bedrijf zonder dat er sprake is van een crisissituatie. Er is sprake van robuuste winstcijfers ondanks de snel veranderende wereld rondom het bedrijf.
  • In de eerste fase van crisis is er sprake van een strategische crisis. In deze situatie maakt het bedrijf nog winst en verdient nog geld. Maar toch is er een belangrijke aanleiding door interne of externe factoren om de strategie ingrijpend te veranderen.
  • Wanneer het bedrijf niets verandert, dreigt de tweede crisisfase met een winstcrisis. Er is dan sprake van een voortdurend verliesgevende situatie.
  • Wanneer het bedrijf niet ingrijpt, glijdt het af naar de derde crisisfase. In de derde fase is er sprake van een liquiditeitscrisis. Het bedrijf kan de rekeningen niet meer betalen. Wanneer het bedrijf niet ingrijpt, leidt dit tot een faillissement.

Herstructurering

Ieder bedrijf moet inspelen op veranderende omstandigheden. Dat is een traject dat onderdeel is van de normale bedrijfsvoering. Een herstructurering gaat echter over een harde ingreep, omdat er een crisissituatie is. Grijp je niet in dan dreigt de onderneming verder af te glijden.

De functie van een herstructureringsplan

Een herstructureringsplan geeft een leidraad in het veranderproces. Het geeft focus, het zorgt voor een helder beeld en het structureert de gedachten. Het maakt ook duidelijk wat het bedrijf wil bereiken. Op basis daarvan kunnen de maatregelen worden uitgezet om dit doel te bereiken en kunnen de maatregelen worden bewaakt. Een belangrijke toegevoegde waarde van een herstructureringsplan is dat het helpt bij het overtuigen van de bank. We zien dat de bereidheid bij de bank om het bedrijf te ondersteunen bij een herstructurering veel groter is bij het bestaan van een herstructureringsplan dan wanneer dit er niet is.

Hoe gaat een herstructurering in zijn werk?

Een herstructurering gaat niet uit van een kaasschaafmethode. Er zijn diepgaande maatregelen nodig om de onderneming weer gezond te krijgen. De onderstaande stappen zijn niet na elkaar, maar lopen door elkaar heen gedurende de uitvoering.

Het is van belang om grip op de situatie te krijgen door cashmanagement, door in kosten te snijden en zoveel mogelijk zaken om te zetten in liquiditeit zodat rekeningen weer kunnen worden betaald.

Het bekijken van problemen vanuit verschillende perspectieven met een koppeling naar de oplossingen.

Het herstructureringsplan uitvoeren en werken aan het herstel van vertrouwen in het bedrijf.

Maatregelen treffen gericht op de lange termijn.

Inhoud herstructureringsplan

Korte beschrijving van het bedrijf met haar producten en diensten. De ontstaansgeschiedenis van het bedrijf. Belangrijke ontwikkelingen in de historie. Belangrijke successen uit het recente verleden. Beschrijving van de managementstructuur. De aanleiding van de herstructurering en de fase waarin het bedrijf zich bevindt.

Wat zijn de grote trends en ontwikkelingen van de afgelopen jaren? Wie zijn de concurrenten en wat zijn de kansen en bedreigingen ten opzichte van concurrenten. Verwacht u nieuwe toetreders, vervangingsproducten of zijn er andere ontwrichtende trends? Wie zijn de belangrijkste afnemers en leveranciers?

Beschrijving van de sterke en zwakke punten in het bedrijfsproces. Hoe worden de sterke punten verder uitgebuit en welke mogelijkheden zijn er om de zwakke punten te versterken.

Hoe ziet de onderneming er op middellange termijn uit? Dit vormt de visie, de kerngedachte, van het bedrijf na de herstructurering.

Wat zijn de belangrijkste producten en services voor de toekomst? Wat is het onderscheidende karakter van de onderneming of de producten? Welke markten bedien je? Van welke markten neem je afscheid? Wie zijn de nieuwe afnemers, afnemersgroepen, klantengroepen, product-marktcombinaties? Is er ruimte voor bezuinigingen of efficiëntieverbeteringen.

Het SMART maken van de operationele doelstellingen zoals in het voorgaande punt verwoord. Welke concrete stappen maak je en wat zijn de beoogde effecten in termen van omzet, kostenbesparingen. En hoeveel tijd duurt het om dit te realiseren?

Wat is de impact van de maatregelen op de cashflowprognoses voor de komende tijd? Zeker in het begin is dit op weekbasis. Wanneer de effecten van de maatregelen duidelijker worden kan ook verder naar voren worden gekeken. Dit kan dan worden vertaald naar een businessplan voor de komende 3 jaar. Uit de financiële prognose moet ook blijken waar een eventuele overbruggingsfinanciering voor nodig is en hoe je die terugbetaalt.

Belangrijke mijlpalen voor de komende weken en maanden waaruit blijkt wat de planning is en waaruit de voortgang wordt bewaakt. Dit vormt een agenda voor het veranderproces. Iedereen die betrokken is weet waar ze aan toe zijn.

Wat zijn de risico’s als het herstructureringsplan niet slaagt? Het is belangrijk dat iedereen zich ook realiseert wat er op het spel staat.

Korte beschrijving van wat je doet in het herstructureringsplan.

Zowel bij het stabiliseren van uw onderneming bij een plotselinge liquiditeitscrisis als bij het schrijven van een herstructureringsplan en daarna het uitvoeren daarvan bent u bij SMART Transactions aan het juiste adres.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Heeft u interesse in een vrijblijvend oriëntatiegesprek? Neem CONTACT met ons op.