COVID-19-crisis aanleiding voor herstructurering?

COVID-19-crisis aanleiding voor herstructurering?

Bedrijven wachten te lang af

Onderzoek toont aan: bedrijven wachten te lang af voordat ze ingrijpen bij een crisis.
Geeft de COVID-19-crisis bedrijven aanleiding voor herstructurering?
Er is een neiging om de broekriem aan te trekken en uit te spreken dat het volgend jaar vast beter wordt. Het komt vaak voor dat bedrijven meer dan een jaar lang alle signalen van een naderend onheil negeren. Ze komen pas in actie zodra het bedrijf zover is afgegleden dat er een liquiditeitscrisis is en ze de rekeningen niet meer kunnen betalen. Bij eerder ingrijpen, zoals de onderstaande grafiek weergeeft, kan het de schade beperken en zelfs het afglijden voorkomen.

COVID-19 crisis

De maatregelen om de Covid-19 pandemie tegen te gaan leiden ertoe dat zelfs gezonde bedrijven in een plotselinge liquiditeitscrisis belanden. Ondanks de maatregelen van de overheid moeten veel bedrijven extra leningen aangaan of is er meer risicokapitaal nodig vanuit aandeelhouders. Daarnaast is er veel onzekerheid en onduidelijkheid of er een strategische of zelfs winstcrisis dreigt. De leiding van ieder bedrijf moet vaststellen wat de opties zijn en of een herstructurering nodig is om continuïteit na de Covid-19 crisis veilig te stellen. Daarmee zijn deze bedrijven voorbereid om snel te handelen.

Crisis

Er worden enkele fasen van crisis onderkend.

  • Dit start bij een gezond bedrijf zonder dat er sprake is van een crisissituatie. Er is sprake van robuuste winstcijfers ondanks de snel veranderende wereld rondom het bedrijf.
  • In de eerste fase van crisis is er sprake van een strategische crisis. In deze situatie maakt het bedrijf nog winst en verdient nog geld. Maar toch is er een belangrijke aanleiding door interne of externe factoren om de strategie ingrijpend te veranderen.
  • Wanneer het bedrijf niets verandert, dreigt de tweede crisisfase met een winstcrisis. Er is dan sprake van een voortdurend verliesgevende situatie.
  • Wanneer het bedrijf niet ingrijpt, glijdt het af naar de derde crisisfase. In de derde fase is er sprake van een liquiditeitscrisis. Het bedrijf kan de rekeningen niet meer betalen. Wanneer het bedrijf niet ingrijpt, leidt dit tot een faillissement.

Herstructurering

Ieder bedrijf moet inspelen op veranderende omstandigheden. Dat is een traject dat onderdeel is van de normale bedrijfsvoering. Een herstructurering gaat echter over een harde ingreep, omdat er een crisissituatie is. Grijp je niet in dan dreigt de onderneming verder af te glijden.

De functie van een herstructureringsplan

Een herstructureringsplan geeft een leidraad in het veranderproces. Het geeft focus, het zorgt voor een helder beeld en het structureert de gedachten. Het maakt ook duidelijk wat het bedrijf wil bereiken. Op basis daarvan kunnen de maatregelen worden uitgezet om dit doel te bereiken en kunnen de maatregelen worden bewaakt. Een belangrijke toegevoegde waarde van een herstructureringsplan is dat het helpt bij het overtuigen van de bank. We zien dat de bereidheid bij de bank om het bedrijf te ondersteunen bij een herstructurering veel groter is bij het bestaan van een herstructureringsplan dan wanneer dit er niet is.

Hoe gaat een herstructurering in zijn werk?

Een herstructurering gaat niet uit van een kaasschaafmethode. Er zijn diepgaande maatregelen nodig om de onderneming weer gezond te krijgen. De onderstaande stappen zijn niet na elkaar, maar lopen door elkaar heen gedurende de uitvoering.

Het is van belang om grip op de situatie te krijgen door cashmanagement, door in kosten te snijden en zoveel mogelijk zaken om te zetten in liquiditeit zodat rekeningen weer kunnen worden betaald.

Het bekijken van problemen vanuit verschillende perspectieven met een koppeling naar de oplossingen.

Het herstructureringsplan uitvoeren en werken aan het herstel van vertrouwen in het bedrijf.

Maatregelen treffen gericht op de lange termijn.

Inhoud herstructureringsplan

Korte beschrijving van het bedrijf met haar producten en diensten. De ontstaansgeschiedenis van het bedrijf. Belangrijke ontwikkelingen in de historie. Belangrijke successen uit het recente verleden. Beschrijving van de managementstructuur. De aanleiding van de herstructurering en de fase waarin het bedrijf zich bevindt.

Wat zijn de grote trends en ontwikkelingen van de afgelopen jaren? Wie zijn de concurrenten en wat zijn de kansen en bedreigingen ten opzichte van concurrenten. Verwacht u nieuwe toetreders, vervangingsproducten of zijn er andere ontwrichtende trends? Wie zijn de belangrijkste afnemers en leveranciers?

Beschrijving van de sterke en zwakke punten in het bedrijfsproces. Hoe worden de sterke punten verder uitgebuit en welke mogelijkheden zijn er om de zwakke punten te versterken.

Hoe ziet de onderneming er op middellange termijn uit? Dit vormt de visie, de kerngedachte, van het bedrijf na de herstructurering.

Wat zijn de belangrijkste producten en services voor de toekomst? Wat is het onderscheidende karakter van de onderneming of de producten? Welke markten bedien je? Van welke markten neem je afscheid? Wie zijn de nieuwe afnemers, afnemersgroepen, klantengroepen, product-marktcombinaties? Is er ruimte voor bezuinigingen of efficiëntieverbeteringen.

Het SMART maken van de operationele doelstellingen zoals in het voorgaande punt verwoord. Welke concrete stappen maak je en wat zijn de beoogde effecten in termen van omzet, kostenbesparingen. En hoeveel tijd duurt het om dit te realiseren?

Wat is de impact van de maatregelen op de cashflowprognoses voor de komende tijd? Zeker in het begin is dit op weekbasis. Wanneer de effecten van de maatregelen duidelijker worden kan ook verder naar voren worden gekeken. Dit kan dan worden vertaald naar een businessplan voor de komende 3 jaar. Uit de financiële prognose moet ook blijken waar een eventuele overbruggingsfinanciering voor nodig is en hoe je die terugbetaalt.

Belangrijke mijlpalen voor de komende weken en maanden waaruit blijkt wat de planning is en waaruit de voortgang wordt bewaakt. Dit vormt een agenda voor het veranderproces. Iedereen die betrokken is weet waar ze aan toe zijn.

Wat zijn de risico’s als het herstructureringsplan niet slaagt? Het is belangrijk dat iedereen zich ook realiseert wat er op het spel staat.

Korte beschrijving van wat je doet in het herstructureringsplan.

Zowel bij het stabiliseren van uw onderneming bij een plotselinge liquiditeitscrisis als bij het schrijven van een herstructureringsplan en daarna het uitvoeren daarvan bent u bij SMART Transactions aan het juiste adres.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Heeft u interesse in een vrijblijvend oriëntatiegesprek? Neem CONTACT met ons op.