Hoe kunt u de waarde van uw bedrijf verhogen en ook meer geld beschikbaar hebben

Maatregelen voor het verhogen van de waarde van een bedrijf

Maatregelen om de waarde van een bedrijf te vergroten worden vaak over het hoofd gezien omdat ondernemers niet gewend zijn zo naar hun bedrijf te kijken. Ook als u niet van plan bent uw bedrijf te verkopen zorgen de maatregelen ervoor dat er meer geld beschikbaar is om leningen af te lossen, rente te betalen of dividend uit te keren.

6 belangrijke kernpunten

Wij ondersteunen u bij dit proces. Voor ons zijn er 6 belangrijke kernpunten waar we ons op richten.

1. Cash is King

Winst is een mening, geld is een feit. Voor een bedrijf dat waarde wil creëren is het belangrijk om de positieve cashflow te vergroten.

Dat betekent dat we de factoren in kaart brengen die de in- en uitstroom van geld bepalen. En we denken mee in hoeverre we dit kunnen optimaliseren.

2. Teaminspanning

We betrekken alle sleutelfiguren van andere afdelingen erbij om een zo breed mogelijk draagvlak voor de maatregelen te krijgen.

3. Pak de hoofdlijn

Zoals met veel dingen is de 80/20-regel ook van toepassing op dit proces. We richten ons dus op 20% van de factoren die ervoor zorgen dat we die spreekwoordelijke 80% verbetering kunnen realiseren.

4. Maak keuzes

We beperken het aantal doelstellingen dat we per periode willen bereiken en zorgen ervoor dat de gekozen doelstellingen voldoen aan de SMART-methode. Dit maakt ze helder en concreet.

5. Zet een koers

Het uitgangspunt is een gekozen doelstelling die we stap voor stap realiseren in de korte termijn planning.

6. Tussentijds meten

Het is noodzakelijk om tussendoor te meten. We verdelen de meetpunten in zaken die dagelijks, wekelijks en maandelijks bepaald moeten worden, omdat ze nodig zijn om bij te kunnen sturen. Daarnaast maken we onderscheid tussen informatie die alleen op kwartaal- of zelfs jaarbasis hoeft te worden bepaald om te bepalen of de waardestijging is gerealiseerd.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Bent u geïnteresseerd en wilt u een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met ons op.
Wij informeren u graag vrijblijvend over onze aanpak.

Een zakelijke financiering regelen

Een zakelijke financiering regelen

Wij helpen u de financieringsaanvraag aan te laten sluiten op de eisen en verwachtingen van de financier én het krijgen van de beste voorwaarden tegen de laagste kosten.

Inspelen op eisen en verwachtingen

Veel aanbieders van financiering

Voor zakelijke financiering kunt u als ondernemer aankloppen bij verschillende partijen zoals banken, business angels, informals, participatiemaatschappijen, private equity fondsen, crowdfunding platformen, leasemaatschappijen, factoring et cetera. Deze hebben allemaal hun eigen eisen en verwachtingen om een financiering te verstrekken.

Reputatie

Wij hebben korte lijnen met al deze partijen en hebben de afgelopen jaren een goede reputatie opgebouwd. Wij weten wat de eisen en verwachtingen zijn en zorgen ervoor dat uw aanvraag volledig is.

Voorsorteren

Wij helpen u zich van tevoren goed voor te bereiden. Daarbij stellen wij vast welke externe bronnen van financiering voor u de grootste kans op succes hebben.

Beste voorwaarden

U kunt de regie houden door meerdere aanvragen bij verschillende aanbieders in te dienen.  Hierdoor creëert u concurrentie waardoor financiers bereid zijn betere voorwaarden tegen lagere kosten voor u te accepteren.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Uitleggen

Een eerste belangrijke stap in het financieringstraject is het achterhalen van de achtergrond van het financieringsvraagstuk. Elke financier wil namelijk weten waar de gevraagde middelen voor nodig zijn.

Transparantie

Het goed in kaart brengen en communiceren van deze motivatie is een belangrijk onderdeel van het financieringstraject.

Kwestie van cijfers en harde gegevens

Financieren is vooral een zaak van cijfers en harde gegevens. Als de historische financiële prestaties cijfermatig onder de maat zijn verliezen financiers snel het vertrouwen.

Cash genererend vermogen

Voor financiers is het cash genererend vermogen een belangrijk gegeven. De lopende exploitatie is een belangrijke financieringsbron. Deze levert continu kasstromen. Deze kasstromen zijn beschikbaar om de verplichtingen tegenover de verstrekkers van vreemd vermogen te voldoen, zoals rente en aflossingen. Maar deze kasstromen zijn er ook voor nieuwe investeringen. Een belangrijke vraag die moet worden beantwoord is: “welke kasstromen komen er beschikbaar uit de bedrijfsvoering om de verplichtingen aan de vermogensverstrekkers na te kunnen komen?”

Overige zaken van belang

Naast het cash generend vermogen is ook de kwaliteit van het werkkapitaalbeheer een belangrijk beoordelingscriterium. Daarnaast zijn er eisen aan de vermogenspositie en de zekerheden.

Ratio’s

Financiers toetsen financieringsaanvragen door middel van ratio’s. Zij berekenen deze ratio’s op basis van prestaties van de onderneming en de balansposities.

Normen

Voor het honoreren van een financieringsaanvraag moet worden voldaan aan bovenstaande ratio’s. Wij ondersteunen u zodat, door combinatie van verschillende vormen van financiering,  wordt voldaan aan deze ratio’s.

Kwalitatieve elementen

Naast de cijfermatige onderbouwing bepalen ook andere zaken het succesvol aantrekken van een bedrijfsfinanciering. Een financier beoordeelt deze aspecten omdat ze een mogelijk bedrijfsmatig risico kunnen inhouden.

Belangrijkste onderwerpen

De belangrijkste andere zaken voor de beoordeling van de kredietwaardigheid zijn:

Directie en management
Positie in de waardeketen
Markt
Primaire proces
Juridische aspecten

Beschrijven in financieringsaanvraag

Het beschrijven van bovenstaande aspecten in een financieringsaanvraag is belangrijk. Dit laat zien dat u weet wat de eisen en verwachtingen zijn van een financier. Daardoor zal deze ook meer vertrouwen hebben om tijd en energie te besteden aan uw aanvraag.

SMART Transactions ondersteunt u bij het regelen van een financiering

Wij helpen u bij de keuze van de juiste financieringsvorm en bij het indienen van een goed verwoorde en onderbouwde financieringsaanvraag. Dit helpt u bij het daadwerkelijk realiseren van de financiering tegen betere voorwaarden én lagere kosten.

Heeft u interesse in een vrijblijvend oriëntatiegesprek? Neem CONTACT met ons op.

management buy-in

Een vliegende start als ondernemer. Wij ondersteunen MBI-kandidaten bij het realiseren van hun wens.

U heeft een jarenlange ervaring als manager bij een bedrijf van een ander. Het is voor u een wens om als ondernemer aan de slag te gaan. In plaats van om helemaal opnieuw te beginnen kiest u bij een management buy-in voor het overnemen van een bestaand bedrijf.

Hoe een bedrijf vinden?

Alles moet kloppen bij een succesvolle management buy-in. U moet passen bij het bedrijf. En er moet overeenstemming worden bereikt met de verkoper over de prijs en de voorwaarden. Dat vergt een zoektocht en een delicaat kennismakings- en onderhandelingsproces. Met ons netwerk kunnen wij u helpen bij de zoektocht naar het bedrijf dat bij u past. Onze ervaring zorgt ervoor dat dit kennismakings- en onderhandelingsproces zo soepel mogelijk verloopt.

Een goede overeenkomst sluiten

Het is van groot belang om een goede overeenkomst te sluiten. Dat betekent dat u een eerlijke prijs wilt betalen en tot evenwichtige voorwaarden wilt komen. Wij helpen u bij het bepalen van de waarde van het bedrijf. Ook ondersteunen wij u bij het opstellen van een overeenkomst met voorwaarden die evenwichtig en marktconform zijn.

Financiering

Het is normaal dat u als management buy-in kandidaat zelf onvoldoende geld heeft. Daarom heeft u financiering nodig. Wij ondersteunen u bij het vinden van financiering en adviseren bij het krijgen van marktconforme tarieven en voorwaarden.  

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Bent u geïnteresseerd en wilt u een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met ons op.
Wij informeren u graag vrijblijvend over onze aanpak.

Ondersteuning CFO bij een overname

Ondersteuning bij overnames

Wij helpen u de kans te grijpen wanneer die zich voordoet

Wij helpen u een overname te realiseren ook in tijden dat u het eigenlijk te druk heeft.

Overname is veel werk

Bij een overname moet een koper veel werkzaamheden uitvoeren. Veel van deze werkzaamheden komen op het bordje van de financieel directeur (verder CFO) terecht. Dit terwijl de CFO vaak toch al een overvolle agenda heeft. Ook kunnen er meerdere overnametrajecten naast elkaar lopen waardoor de druk verder oploopt.

Projectmatig werk

Een overname is projectmatig werk dat voor een groot deel los staat van de dagelijkse activiteiten van een onderneming. Een extern specialist die zich snel kan inleven kan de daarbij uit te voeren werkzaamheden prima, geheel of gedeeltelijk, overnemen in samenwerking met de CFO. De specialist functioneert dan als projectleider. Daar waar nodig werkt hij samen met de vertegenwoordigers van de overige afdelingen van uw onderneming om ook daar de realisatie van de doelstellingen van de overname te bewaken. Zo verkrijgt u een totaal beeld op basis waarvan beslissingen kunnen worden genomen.

Ook het door ons uitvoeren van de due diligence, fiscale structurering en juridische werkzaamheden die nodig zijn behoren tot de mogelijkheden. 

Veranderende markt

Na enkele jaren waar de verkopers de kopers voor het uitzoeken hadden en er een tekort was aan bedrijven die aangeboden werden, is de markt aan het veranderen. Er komen, al dan niet gedwongen door financiële problemen als gevolg van de coronacrisis, meer bedrijven op de markt. Kopers krijgen weer meer aanbod en er is meer keus.

Kans grijpen

Er komen nu bedrijven op de markt die prima bij uw bedrijf passen en die het mogelijk maken een strategische stap voorwaarts te maken. Deze kansen wilt u niet voorbij laten gaan omdat u het te druk heeft met uw dagelijkse beslommeringen.

Snel inleven

Onze adviseurs hebben kennis van veel bedrijfssectoren, gaan analytisch te werk en zijn specialist bij het realiseren van overnames. Daardoor zijn zij snel inzetbaar. Zij nemen de CFO werk uit handen zonder dat de CFO de controle verliest. Dit doen wij  door het maken van goede afspraken over de tussentijdse communicatie tijdens de verschillende fases van het overnameproces. De CFO kan de benodigde werkzaamheden delegeren aan ons en blijft toch volledig in control bij de overname.

Op maat gemaakte begeleiding

Afhankelijk van uw wensen kunnen wij deze ondersteuning bieden vanaf het begin bij de aftastende gesprekken, of zelfs daarvoor al bij het zoeken naar een geschikte overnamekandidaat, tot aan de overdracht van de aandelen bij de notaris. En ook daarna bij de eerste 100 dagen na de integratie binnen uw onderneming kunnen wij u blijven ondersteunen zodat de strategische doelstellingen van de overname ook worden bewaakt en de balans en winst-en-verliesrekening worden geconsolideerd.

SMART Transactions ondersteunt u bij een overname.

Heeft u interesse in een vrijblijvend oriëntatiegesprek? Neem CONTACT met ons op.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Quickscan bij overname

Quickscan bij overname

Snel inzicht bij beoordeling van investeringsverzoek

Kans of onwelkome afleiding

U wordt waarschijnlijk net als veel andere bedrijven overspoeld met aanvragen om te investeren in bedrijven die het vanwege de crisis moeilijk hebben. Dit kan een buitenkans zijn omdat vaak tegen een relatief lage investering groei gerealiseerd kan worden.

Inzicht

Het is dan voor u als koper belangrijk om snel vast te stellen of er sprake is van een structureel gezond bedrijf. U wilt uw kostbare tijd immers niet verliezen met zaken die u niet verder brengen.

Scherpe analyse op hoofdzaken

Wij helpen u om dit inzicht, of er sprake is van een structureel gezond bedrijf of niet, snel te verkrijgen met onze Quickscan. Bij deze Quickscan gebruiken wij de technieken die wij ook toepassen bij onze beproefde due diligencepraktijk. Echter bij de Quickscan richten wij ons op de hoofdlijnen om zo binnen een aantal dagen inzicht te geven.

Onderbouwing beslissing

Daarmee verkrijgt u een onderbouwd advies om een beslissing te nemen of, en tegen welke voorwaarden, u verder ingaat op een investeringsverzoek of dat u na deze Quickscan afhaakt.

SMART Transactions ondersteunt u bij het maken van een Quickscan.

Heeft u interesse in een vrijblijvend oriëntatiegesprek? Neem CONTACT met ons op.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Het waarderen van een minderheidsaandeel

Het waarderen van een minderheidsaandeel

De positie van veel minderheidsaandeelhouders niet goed geregeld

Er zijn twee (hoofd)groepen minderheidsaandeelhouders te onderscheiden:

De eerste regelt zijn positie uitstekend. Dit zijn bijv. Private Equity-partijen die bij de aankoop goede afspraken maken over het recht op informatie, instemmingsrecht bij bestuursbesluiten, het recht om commissarissen te benoemen en verhandelbaarheid en prijsformules in geval van een exit.

De tweede groep regelt de zeggenschap en verkoopbaarheid niet of nauwelijks. Bijvoorbeeld in familiebedrijven, waar het opsplitsen en verspreiden van aandelen door overerving plaatsvindt of het kan ook gaan om een manager die bij wijze van een beloning een pluk aandelen krijgt.

Bij deze tweede groep is de waardering van een minderheidsbelang gecompliceerd.
Het is lang niet altijd zo dat een belang van 25% in een bedrijf net zoveel waard is als 25% van de waarde van het bedrijf.

Waardering minderheidsaandeel

Bij het waarderen van een minderheidsaandeel  bepaalt men eerst de waarde van de totale onderneming gebaseerd op de gebruikelijke waarderingsmethoden. Vervolgens neemt men de pro rata waarde van het minderheidsbelang.

Op deze pro rata waarde bepaalt men de kortingen door de weging van de volgende factoren:

* Positie van de minderheidsaandeelhouder
* Welke zeggenschapsrechten bij dat aandelenpakket horen
* Verkoopbaarheid van het minderheidspakket
* Wat voor soort aandelen

Een minderheidsaandeel kan naar alle waarschijnlijkheid op een minder makkelijke manier worden verkocht dan een meerderheidsaandeel. Een potentiële koper van een minderheidsaandeel zal gezien de beperkingen met betrekking tot de overdraagbaarheid ervan in de toekomst niet bereid zijn eenzelfde prijs te betalen als voor een pakket met minder beperkingen. Beperkte zeggenschap bij een minderheidsbelang is van grote invloed op de waarde van het minderheidsaandeel. Dit betekent dat er een korting op het minderheidsaandeel moet worden toegepast voor de slechte verkoopbaarheid van het aandeel.

Uiteindelijke kortingspercentages variëren tussen de 25% tot zelfs 90%.

Discussies voorkomen

Afspraken over zeggenschapspositie en verhandelbaarheid zorgvuldig vastleggen in de statuten of aandeelhoudersovereenkomst is dus verstandig. Dit om discussies in de toekomst te voorkomen.

SMART Transactions ondersteunt u bij het waarderen van een minderheidsaandeel. 

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Heeft u interesse in een vrijblijvend oriëntatiegesprek? Neem CONTACT met ons op.